Hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo quyết định 48

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 18/07/2024 10 phút đọc

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo quyết định 48. Quyết định 48/2006/QĐ-BTC áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực. Việc lập báo cáo tài chính theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC có điểm gì khác so với báo cáo tài chính theo Thông tư 200. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn việc lập báo cáo tài chính theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC.

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo quyết định 48.

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo quyết định 48
Hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo quyết định 48

Lập báo cáo tài chính theo Quyết định 48 gồm có những mẫu biểu nào.

Quyết định 48/2006/QĐ-BTC tại Phần thứ ba, Mục I, Điểm 3 quy định về hệ thống báo cáo tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

1.1. Báo cáo bắt buộc

- Bảng Cân đối kế toán: Mẫu số B 01 - DNN

- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu số B 02 - DNN

- Bản Thuyết minh báo cáo tài chính: Mẫu số B 09 - DNN

Báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế phải lập và gửi thêm phụ biểu sau:

- Bảng Cân đối tài khoản: Mẫu số F 01- DNN

1.2. Báo cáo không bắt buộc mà khuyến khích lập:

- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ: Mẫu số B03-DNN

Ngoài ra, để phục vụ yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp có thể lập thêm các báo cáo tài chính chi tiết khác.”

Theo quy định trên thì hệ thống báo cáo tài chính mà doanh nghiệp vừa và nhỏ bắt buộc phải nộp gồm những mẫu biểu sau:

- Bảng Cân đối kế toán mẫu số B 01 - DNN

- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh mẫu số B 02 - DNN

- Bản Thuyết minh báo cáo tài chính mẫu số B 09 - DNN

- Bảng Cân đối tài khoản mẫu số F 01- DNN

- Ngoài ra doanh nghiệp được khuyến khích lập thêm Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03-DNN, doanh nghiệp có thể lập mẫu biểu này không có thể không lập tùy theo doanh nghiệp.

2.Lập Bảng cân đối tài khoản khi lập báo cáo tài chính theo Quyết định 48.

- Bảng cân đối tài khoản được lập dựa trên sổ cái, sổ tổng hợp các tài khoản.

- Sổ chi tiết các tài khoản lưỡng tính như 131, 331, và một số tài khoản khác. Những tài khoản này phải để số dư 2 bên mà không được bù trừ.

- Số dư đầu năm nay trên bảng cân đối tài khoản được lấy từ số cuối năm của bảng cân đối tài khoản năm trước.

- Số phát sinh Nợ và Có trên bảng cân đối tài khoản phải bằng nhau. Số dư cuối năm giữa bên Nợ và Có cũng bằng nhau.

- Số liệu trên bảng cân đối tài khoản luôn ghi dương, các chỉ tiêu dự phòng giảm giá thì ghi bên Có.

3.Lập Bảng cân đối kế toán khi lập báo cáo tài chính theo Quyết định 48.

- Số liệu trên bảng cân đối kế toán phản ánh các khoản mục tại thời điểm đó. Số liệu này mang tính chất thời điểm.

Để lập được bảng cân đối kế toán khi làm báo cáo tài chính theo Quyết định 48 doanh nghiệp cần căn cứ vào số liệu, chứng từ của những sổ sách kế toán như sau:

Nguồn số liệu lập Bảng cân đối kế toán:

- Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp; – Căn cứ váo sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết;

- Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán năm trước.

- Số liệu ghi vào cột 6 “Số đầu năm” của bảng cân đối kế toán năm nay được căn cứ vào số liệu ở cột 5 “Số cuối năm” của từng chỉ tiêu tương ứng của bảng cân đối kế toán năm trước.

- Số liệu ghi vào cột 5 “Số cuối năm” của báo cáo này tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm được lấy số liệu trên các sổ chi tiết, sổ tổng hợp.

Chi tiết làm bảng cân đối kế toán theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC bạn xem thêm bài viết sau:

Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo QĐ48

Lập Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh khi lập báo cáo tài chính theo QĐ 48.

- Số liệu trên báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh phản ánh tình hình kinh doanh cả năm của doanh nghiệp, nó là số liệu mang tính chất thời kỳ.

- Nội dung và kết cấu báo cáo

+ Phản ánh tình hình và KQKD của DN, bao gồm KQKD và kết quả khác.

+ Báo cáo gồm có 5 cột

Cột A: Các chỉ tiêu báo cáo

Cột B: Mã số các chỉ tiêu tương ứng

Cột C: Số hiệu tương ứng với các chỉ tiêu của báo cáo này được thể hiện chỉ tiêu trên bản TM BCTC

Cột số 1: Tổng số PS trong năm báo cáo.

Cột số 2: Số liệu của năm trước được lấy từ cột số 1 của báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm trước.

- Cơ sở lập báo cáo

+ Căn cứ báo cáo họat động kinh doanh của năm trước.

+ Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết trong năm dùng cho các tài khoản từ loại 5 đến loại 9.

Chi tiết lập báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh được lập như thế nào. Bạn xem thêm bài viết

Hướng dẫn lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo QĐ 48.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Khai thuế GTGT cho phần chuyển nhượng dự án đầu tư

Khai thuế GTGT cho phần chuyển nhượng dự án đầu tư

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo