Công văn 1875/TCT-CS

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 22/05/2015 8 phút đọc

Ngày 18/05/2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 1875/TCT-CS về chính sách thuế GTGT trả lời công văn số 62207/CT-THNVDT ngày 09/12/2014 của Cục thuế Hà Nội. Theo đó, Khi công ty TNHH kinh doanh và dịch vụ XNK thực hiện ký hợp đồng vận tải ba bên với vị trí là người vận chuyển. Khi đó, công ty thực hiện vận chuyển hàng hóa từ Thái Lan, Lao qua Việt Nam và giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam-Trung Quốc và đã mở tờ khai hải quan theo hình thức tạm nhập tái xuất. Vì vậy, Cước phí mà công ty TNHH kinh doanh và dịch vụ được nhận cho hoạt động vận tải quốc tế nêu trên được áp dụng thuế suất 0% nếu đáp ứng đủ các điều kiện tài điểm c khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/TT-BTC ngày 31/12/2013

Download Công văn 1875/TCT-CS

Bản PDF: Tại đây

Bản Word: Tại đây

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Số: 1875/TCT-CS V/v chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hà Nội; - Công ty TNHH kinh doanh và dịch vụ XNK (Địa chỉ: Phòng 909 - Tòa nhà Plaschem, số 562 Nguyễn Văn Cừ, Q. Long Biên, TP. Hà Nội)
 

Trả lời công văn số 62207/CT-THNVDT ngày 9/12/2014 của Cục Thuế thành phố Hà Nội và công văn số 213/CV-XNK công văn số 214/CV-XNK ngày 15/12/2014 của Công ty TNHH kinh doanh và dịch vụ XNK về chính sách thuế giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT 0% như sau:

“Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

c) Vận tải quốc tế quy định tại khoản này bao gồm vận tải hành khách, hành lý, hàng hóatheo chặng quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài đến Việt Nam, hoặc cả điểm đi và đến ở nước ngoài, không phân biệt có phương tiện trực tiếp vận tải hay không có phương tiện. Trường hợp, hợp đồng vận tải quốc tế bao gồm cả chặng vận tải nội địa thì vận tải quốc tế bao gồm cả chặng nội địa.”

Căn cứ hướng dẫn tại điểm c khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về điều kiện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với vận tải quốc tế.

Căn cứ hướng dẫn trên, đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội phối hợp với các Cục Hải quan liên quan xác minh tình hình thực tế tại Công ty TNHH kinh doanh dịch vụ XNK, trường hợp thực tế Công ty thực hiện ký hợp đồng vận chuyển ba bên (bên giao hàng: Công ty thương mại quốc tế Thai Tone tại Thái Lan; bên vận chuyển: Công ty TNHH kinh doanh dịch vụ XNK và bên thuê vận chuyển: Công ty Nanning Kingbei IMP and EXP Trading tại Trung Quốc) thực hiện vận chuyển hàng hóa theo đường bộ từ Thái Lan, Lào vào Việt Nam và giao hàng tại cửa khẩu quốc gia giữa Việt Nam - Trung Quốc. Việc vận chuyển hàng hóa nêu trên của Công ty nếu được cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành cấp phép theo quy định của pháp luật về vận tải quốc tế, khi vận chuyển hàng hóa qua Việt Nam, Công ty đã thực hiện mở tờ khai theo diện hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu. Công ty Nanning Kingbei IMP and EXP Trading tại Trung Quốc trực tiếp thanh toán tiền hàng hóa cho Công ty thương mại quốc tế Thai Tone tại Thái Lan và thanh toán cước vận chuyển hàng hóa cho Công ty thì hoạt động của Công ty TNHH Kinh doanh và dịch vụ XNK nêu trên là hoạt động vận tải quốc tế và áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng đủ các điều kiện tại điểm c khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội và Công ty TNHH kinh doanh và dịch vụ XNK biết./.

Nơi nhận: - Như trên; - Vụ PC, CST, TCHQ - BTC; - Vụ PC, KK-TCT; - Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Cao Anh Tuấn

Cap-nhat
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 1850/TCT-CS

Công văn 1850/TCT-CS

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo