Công văn 1850/TCT-CS

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 22/05/2015 5 phút đọc

Ngày 15/05/2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 1850/TCT-CS về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT theo Công văn 25/CT-TTr ngày 08/01/2015 của Cục thuế tỉnh Đăk Nông. Theo đó, hiện nay chưa có quy định về việc các tổ chức chỉ có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ, thuộc diện không chịu thuế GTGT không phải nộp hồ sơ khai thuế GTGT hàng tháng hoặc hàng quý. Do đó, Trường hợp công ty chỉ có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ, thuộc diện không chịu thuế GTGT vẫn phải kê khai nộp hồ sơ hàng tháng hoặc hàng quý theo quy định tại TT156/2013/TT-BTC.

Download Công văn 1850/TCT-CS tại đây

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 1850/TCT-CS V/v: thuế GTGT

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Nông

Trả lời công văn số 25/CT-TTr ngày 08/1/2015 của Cục Thuế tỉnh Đắk Nông về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 4; Khoản 1, Điểm b Khoản 7 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Khoản 5 Điều 9 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuế, tính thuế;

Căn cứ Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ các quy định trên:

1. Về việc khu trừ thuế GTGT đầu vào:

Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý tại Điểm 1 công văn số 25/CT-TTr ngày 08/1/2015 của Cục Thuế tỉnh Đắk Nông.

2. Về việc nộp hồ sơ khai thuế GTGT:

Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa có quy định về việc tổ chức chỉ có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT không phải nộp hồ sơ khai thuế GTGT hàng tháng hoặc quý. Do đó, trường hợpCông ty chỉ có hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm không chịu thuế thì Công ty thực hiện nộp hồ sơ khai thuế GTGT hàng tháng hoặc quý theo quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đắk Nông được biết./.

 
Công văn 1850/TCT-CS
Công văn 1850/TCT-CS
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Quy định về việc phạt vi phạm hợp đồng Thông tư 200/2014/TT-BTC

Quy định về việc phạt vi phạm hợp đồng Thông tư 200/2014/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo