Home » Tin tức » Thuế » Quản lý thuế » Hướng dẫn cách lập phụ lục chuyển lỗ mẫu 03-02a/TNDN

Hướng dẫn cách lập phụ lục chuyển lỗ mẫu 03-02a/TNDN

Với rất nhiều câu hỏi gửi tới Đại lý thuế Công Minh về việc Hướng dẫn cách lập phụ lục chuyển lỗ mẫu 03-02a/TNDN theo quyết định thành tra thuế  mới nhất theo Luật thuế TNDN hiện nay. Thấu hiểu sư khó khăn khi áp dụng mẫu 03-02a/TNDN – Chúng tôi xin hướng dẫn Cách lập phụ lục chuyển lỗ mới nhất áp dụng khi làm báo cáo tài chính năm 2015

Công Minh xin giả sử số liệu năm 2014 kết quả sản xuất kinh doanh lãi theo đó kết quả sản xuất kinh doanh các năm lỗ chi tiết như sau:

– Trong năm 2010 lỗ 11.000.000 đồng được chuyển lỗ : 2011-2015
– Trong năm 2011: lỗ 10.000.000 đồng được chuyển lỗ : 2012-2016
– Trong năm 2012: lỗ 9.000.000 đồng được chuyển lỗ : 2013-2017
– Trong năm 2013: lỗ 16.000.000 đồng được chuyển lỗ : 2014-2018
– Trong năm 2014 sản xuất kinh doanh: Lãi 35.000.000 đồng

Ở Năm 2014 cơ quan thuế (CQT) có thanh tra thuế tại công ty và có kết quả thanh tra thuế như sau:

– Giảm số lỗ của Năm 2010: 1.000.000 đồng
– Giảm số lỗ của Năm 2011: 5.000.000 đồng
– Giảm số lỗ của Năm 2012 3.000.000 đồng
– Giảm số lỗ của năm 2013: 6.000.000 đồng

Khi đó quyết toán thuế năm 2014 kế toán doanh nghiệp phải xử lý việc chuyển số lỗ này như sau:

– Lỗ theo luật kế toán năm 2010 = 11.000.000 đồng được chuyển lỗ theo luật thuế TNDN: 11.000.000 – 1.000.000 = 10.000.000 đồng
-Lỗ theo luật kế toán năm 2011 = 10.000.000 đồng được chuyển lỗ theo luật thuế TNDN: 10.000.000 – 5.000.000 = 5.000.000 đồng
-Lỗ theo luật kế toán năm 2012 = 9 .000.000 đồng được chuyển lỗ theo luật thuế TNDN: 9.000.000 – 3.000.000 = 6.000.000 đồng
-Lỗ theo luật kế toán năm 2013 = 16.000.000 đồng được chuyển lỗ theo luật thuế TNDN: 16.000.000 – 6.000.000 = 10.000.000 đồng

Chúng ta lập phụ lục chuyển lỗ: Có 02 cách nhập chỉ tiêu vào trong Mẫu 03-02a/TNDN

Cách 01:

cach-lap-phu-luc-chuyen-lo-1Cách 02:

cach-lap-phu-luc-chuyen-lo-2

Ở hai cách lập phụ lục chuyển lỗ như trên có kết quản như sau, Cách hiểu nào cũng  đúng. Do vậy người nộp thuế không nên dập khuôn và cần hiểu chi tiết, từng bước các làm để có thể biết và năm bắt số liệu để giải trình.

Số tiền chuyển lỗ sẽ tự động cập nhất qua TK quyết toán thuế của năm 2014:

Chỉ tiêu C3a = 31 triệu đồng lỗ từ hoạt động SXKD được chuyển trong kỳ;

 

cach-lap-phu-luc-chuyen-lo-3cach-lap-phu-luc-chuyen-lo-4cach-lap-phu-luc-chuyen-lo-5

===> Phần hạch toán trong phần mềm định khoản Thuế TNDN cuối năm phải nộp như sau:

Nợ TK 8211: 880.000 đồng

Có TK 3334=880.000  đồng

Vậy kết quả cho chúng ta biết chuyển lỗ tuân theo luật thuế TNDN và kế toán

– Theo luật kế toán lỗ qua các năm = 46.000.000 đồng
– Theo luật thuế số lỗ chỉ chấp nhận = 31.000.000 đồng

Mời các bạn xem tiếp: Cách chuyển lỗ theo quy định của Luật thuế TNDN

 

Tiếp theo

Hướng dẫn tắt AutoRun trên windows 7, windows 8, windows 10

Autoplay là chức năng của Windows giúp máy tính của các bạn tự động chạy …