Tổng hợp luật thuế TNDN

Quy định về thuế Thu nhập doanh nghiệp trong bao gồm 3 thông tư:  Thông tư 78/2014/TT-BTCThông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTCĐại lý thuế Công Minh xin Tổng hợp về các quy định về luật thuế TNDN để phục vụ cho kỳ thi “CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ NĂM 2015″ chi tiết như sau:

Thông tư 78/2014/TT-BTC – Hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN

Ngày 18/06/2014 Bộ tài chính ban hành văn bản số 78/2014/TT-BTC về việc HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 218/2013/NĐ-CP NGÀY 26/12/2013 của chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành luậ thuế thu nhập doanh nghiệp.

  • Toàn văn nội dung Thông tư 78/2014/TT-BTC Tại đây
  • Những điểm mới cần chú ý tại Thông tư 78/2014/TT-BTC Tại đây
  • Slide bài giảng về Thông tư 78/2014/TT-BTC Tại đây

Thông tư 119/2014/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung một số điều

Ngày 28/08/2014 Bộ tài chính ban hành thông tư số 119/2014/TT-BTC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA Thông tư số 156/2013/TT-BTC NGÀY 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC NGÀY 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC NGÀY 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC NGÀY 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC NGÀY 17/6/2011,­­ Thông tư số 39/2014/TT-BTC NGÀY 31/3/2014 VÀ Thông tư số 78/2014/TT-BTC NGÀY 18/6/2014  của Bộ tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế. 

  • Toàn văn nội dung Thông tư 119/2014/TT-BTC Tại đây
  • Những điểm mới cần chú ý tại Thông tư 119/2014/TT-BTC Tại đây

Thông tư 151/2014/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung một số điều

Ngày 10/10/2014, Bộ tài chính ban hành văn bản số 151/2014/TT-BTC về việc Hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ xung một số điều tại các nghị định  quy định về thuế.

  • Toàn văn nội dung Thông tư 151/2014/TT-BTC Tại đây
  • Những điểm mới cần chú ý tại Thông tư 151/2014/TT-BTC Tại đây
  • Slide bài giảng về Thông tư 151/2014/TT-BTC Tại đây

Tài liệu ôn thi phần thuế TNDN

Slide bài giảng về luật thuế TNDN Tại đây

Bài tập về luật thuế TNDN Tại đây

Video và Mp3 bài giảng Tại đây