Thuê tài sản của cá nhân có cần phải thanh toán qua ngân hàng?

haivtca Tác giả haivtca 16/07/2024 9 phút đọc

Công ty thuê tài sản của cá nhân có cần phải thanh toán qua ngân hàng để được trừ chi phí không? Công ty thuê tài sản của cá nhân 10 triệu đồng/tháng thời hạn 12 tháng, Tổng tiền chi phí thuê tài sản 01 năm = 120 triệu đồng, để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty có phải thanh toán qua ngân hàng vào tài khoản cá nhân có đăng ký với cơ quan thuế mới được đưa vào chi phí được trừ, nếu chi trả tiền thuê tài sản 01 lần 01 tháng hoặc 01 lần 3 tháng hoặc 01 lần cho 12 tháng? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ như sau:

thue-tai-san-co-phai-thanh-toan-qua-ngan-hang

Tại Khoản 2.4, Điều 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định như sau:

“2.4. Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư này) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp:

...

- Mua hàng hóa, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm).

Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực. Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ được phép lập Bảng kê tính vào chi phí được trừ nêu trên không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

...”

Tại Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 hướng dẫn:

“1....

  1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”

Tại Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 hướng dẫn:

“1.

  1. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

...

b) Sửa đổi, bổ sung khổ đầu khoản 3 Điều 15 như sau:

“3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế.

Bên mua không cần phải đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế tài khoản tiền vay tại các tổ chức tín dụng dùng để thanh toán cho nhà cung cấp) mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi, uỷ nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán nếu tài khoản này đã được đăng ký giao dịch với cơ quan thuế).”

Căn cứ các quy định trên, nếu Công ty thanh toán hóa đơn tiền cho thuê tài sản 01 lần/tháng, số tiền 9 triệu đồng (nhỏ hơn 20 triệu đồng) thì được thanh toán bằng tiền mặt.

Trường hợp Công ty trả tiền thuê tài sản mỗi lần 3 tháng hoặc một lần cho 12 tháng, nếu số tiền từ 20 triệu đồng trở lên Công ty phải thanh toán qua ngân hàng vào tài khoản cá nhân đã đăng ký với cơ quan thuế, để khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định đã trích dẫn.

Mời các bạn xem tiếp: Hồ sơ chi trả tiền thuê tài sản của cá nhân mới nhất năm 2015

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Các khoản chi mua bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe cho người lao động có được tính vào chi phí được trừ không?

Các khoản chi mua bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe cho người lao động có được tính vào chi phí được trừ không?

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo