Các khoản chi mua bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe cho người lao động có được tính vào chi phí được trừ không?

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 30/06/2015 6 phút đọc

Doanh nghiệp có những chính sách hỗ trợ cho người lao động, như đối với những người lao động làm việc trong môi trường có những nguy hiểm doanh nghiệp mua bảo hiểm cho người lao động. Những chi phí mua bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe cho người lao động có được tính vào chi phí được trừ không?

Các khoản chi mua bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe cho người lao động có được tính vào chi phí được trừ
Các khoản chi mua bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe cho người lao động có được tính vào chi phí được trừ

Căn cứ Thông tư 96/2015/TT-BTC tại Điều 4 sửa đổi, bổ sung Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định như sau:

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

…..

Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

…..

2.30. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau:- Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.6, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Như vậy: Để khoản chi phí mua bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe cho người lao động được tính vào chi phí được trừ của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần có những chứng từ sau:

- Hồ sơ mua bảo hiểm cho người lao động.

- Chứng từ thanh toán đối với khoản mua bảo hiểm.

Lưu ý: Đối với các khoản chi phúc lợi cho người lao động không được quá 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế.

- Đối với doanh nghiệp hoạt động tròn năm: Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) 12 tháng.

- Đối với doanh nghiệp hoạt động không đủ 12 tháng: Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) số tháng thực tế hoạt động trong năm.( Quy định mới tại Thông tư 96/2015/TT-BTC)

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Doanh nghiệp không phải gửi văn bản giải trình cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp về hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, hư hỏng.

Doanh nghiệp không phải gửi văn bản giải trình cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp về hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, hư hỏng.

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo