Doanh nghiệp không phải gửi văn bản giải trình cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp về hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, hư hỏng.

haivtca Tác giả haivtca 30/06/2015 6 phút đọc

Theo quy định tại Thông tư 78/2014/TT-BTC chưa quy định rõ ràng về hồ sơ hàng hóa bị hư hỏng do quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng bị hết hạn sử dụng. Doanh nghiệp phải gửi văn bản thông báo với cơ quan thuế đối với hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh. Tuy nhiên Thông tư 96/2015/TT-BTC đã quy định hồ sơ chứng từ đối với hàng hóa bị hư hỏng do quá trình sinh hóa tự nhiên, hết hạn sử dụng và hàng hóa bị tổn thất như thế nào?

Theo Thông tư 96/2015/TT-BTC tại Điều 4, Khoản 2, Điểm 2.1 Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

1. Hồ sơ đối với tài sản, hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn được tính vào chi phí được trừ như sau:

- Biên bản kiểm kê giá trị tài sản, hàng hóa bị tổn thất do doanh nghiệp lập. Trong đó biên bản kiểm kê giá trị tài sản, hàng hóa tổn thất phải xác định rõ:

+ Giá trị tài sản, hàng hóa bị tổn thất.

+ Nguyên nhân tổn thất.

+ Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân về những tổn thất.

+ Chủng loại, số lượng, giá trị tài sản, hàng hóa có thể thu hồi được (nếu có).

+ Bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa bị tổn thất có xác nhận do đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có).

- Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).

Trước đây:

Theo quy định tại Thông tư 78/2014/TT-BTC ngoài các hồ sơ trên doanh nghiệp cần phải có thêm những hồ sơ sau:

- Văn bản của doanh nghiệp gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý giải trình về tài sản, hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn.

- Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn, Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế nơi xảy ra sự việc thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn là trong thời gian đó có xảy ra thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn.

2.Hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng.

Hồ sơ đối với hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, được tính vào chi phí được trừ như sau:

- Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa bị hư hỏng do doanh nghiệp lập.

Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa hư hỏng phải xác định rõ:

+ Giá trị hàng hóa bị hư hỏng.

+ Nguyên nhân hư hỏng.

+ Chủng loại, số lượng, giá trị hàng hóa có thể thu hồi được (nếu có)

+ Bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa bị hư hỏng có xác nhận do đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có).

- Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).

Trước đây: Thông tư 78/2014/TT-BTC không quy định rõ hồ sơ chứng từ đối với hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hết hạn sử dụng.

Mời các bạn xem tiếp: Điểm mới thông tư 96/2015/TT-BTC

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Những tài sản không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng được tính chi phí khấu hao vào chi phí được trừ?

Những tài sản không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng được tính chi phí khấu hao vào chi phí được trừ?

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo