Xuất điều chuyển hàng giữa các chi nhánh có phải xuất hóa đơn GTGT

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 05/05/2016 8 phút đọc

Thực tế, nhiều công ty có các chi nhánh sản xuất riêng của đơn vi và thực hiện hạch toán phụ thuộc vào công ty mẹ. Trong quá trình sản xuất, các công ty sẽ thưc hiện xuất điều chuyển giữa các kho để phục vụ cho công tác bán hàng. Vậy câu hỏi đặt ra, trường hợp nào phải sử dụng hóa đơn GTGT ? Trường hợp nào sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ? Trong các trường hợp nêu trên, nếu phải sử dụng hóa đơn GTGT thì có phải làm thủ tục thanh toán qua ngân hàng đối với những hóa đơn có Tổng giá trị thanh toán lớn hơn 20 triệu không? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại vấn đề này như sau:

Quy định về xuất hóa đơn với xuất điều chuyển hàng giữa các chi nhánh

Xuất điều chuyển hàng giữa các chi nhánh có phải xuất hóa đơn GTGT
Xuất điều chuyển hàng giữa các chi nhánh có phải xuất hóa đơn GTGT

Căn cứ Điểm 2.6, Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn:

“2.6. Tổ chức kinh doanh kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ xuât điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh cửa hàng ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để bán hoặc xuât điêu chuyên giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau; xuất hàng hóa cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng, căn cứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kê toán, cơ sở có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đom, chứng từ như sau:

a. Sử dụng hóa đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đom vị và từng khâu độc lập với nhau;

b. Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ; Sử dụng Phiêu xuât kho hàng gửi bán đại lý theo quy định đối với hàng hóa xuất cho cơ sở làm đại lý kèm theo Lệnh điều động nội bộ.

Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng khi bán hàng phải lập hóa đơn theo quy định giao cho người mua, đồng thời lập Bảng kê hàng hóa bán ra gửi vê cơ sở có hàng hóa điều chuyển hoặc cơ sở có hàng hóa gửi bán (gọi chung là cơ sở giao hàng) đế cơ sở giao hàng lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tê tiêu thụ giao cho cơ sờ hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng..

Căn cứ Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đôi, bô sung Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

““1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; b. Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. c. Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chửng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng...””

Căn cứ hướng dẫn trên Trường hợp Công ty kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khâu trừ xuất điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để bán hoặc xuât điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau thì có thể xuất hóa đơn GTGT giữa các chi nhánh đồng thời lập bảng kê để cho các đơn vị giao hàng lập hóa đơn GTGT trả lại cho đơn vị bán hàng

Trường hợp đổi với nhũng hoá đơn có giá trị từ 20 triệu đông trở lên (giá đã bao gôm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiên mặt; Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Mời các bạn xem tiếp

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Gia hạn nộp thuế GTGT cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Gia hạn nộp thuế GTGT cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo