Hướng dẫn khai thuế cho cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 14/07/2024 10 phút đọc

Trường hợp, doanh nghiệp có thành lập chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại ngoại tỉnh với chức năng sản xuất, ko tạo ra doanh thu và hạch toán phụ thuộc thì chi nhánh có phải đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT cho chi nhánh hay không? Trường hợp xuất hóa đơn lại cho các đơn vị tại nơi cơ sở sản xuất đăt thì sẽ sử dụng hóa đơn của đơn vị nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại vấn đề này như sau:

Khai thuế cho cơ sở sản xuất khác địa bàn

Hướng dẫn khai thuế cho cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc
Hướng dẫn khai thuế cho cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

Căn cứ Tiết d Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ hướng dẫn trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế như sau:

"d) Trường hợp người nộp thuế kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ có cơ sở sản xuất trực thuộc (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu đóng trên địa bàn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì:

Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc có hạch toán kế toán thì phải đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi sản xuất, khi điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cả xuất cho trụ sở chính phải sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng làm căn cứ kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi sản xuất.

Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán thì người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính và nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc được xác định theo tỷ lệ 2% (đối với hàng hoá chịu thuế suất thuế GTGT 10%) hoặc theo tỷ lệ 1% (đối với hàng hoá chịu thuế suất thuế GTGT 5%) trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra. Việc xác định doanh thu của sản phẩm sản xuất ra được xác định trên cơ sở giá thành sản phẩm hoặc doanh thu của sản phẩm cùng loại tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất....."

Căn cứ Khoản 2 Điều 20 Thông tư số 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định nơi nộp thuế

"2. Người nộp thuế kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì phải nộp thuế GTGT tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất và địa phương nơi đóng trụ sở chính.''

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn về

+ Tại Khoản 4 Điều 9 hướng dẫn về việc phát hành hoá đơn của tổ chức kinh doanh như sau:

" Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng khai thuế giá trị gia tăng riêng thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng tổ chức thực hiện khai thuế giá trị gia tăng cho đơn vị trực thuộc, chi nhánh thì đơn vị trực thuộc, chi nhánh không phải Thông báo phát hành hoá đơn."

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp công ty có thành lập cơ sở sản xuất trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì công ty căn cứ vào thực tế tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu tổ chức và hạch toán kế toán để thực hiện theo hướng dẫn tại tiết d Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính nêu trên.

Trường hợp cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộccó hạch toán kế toán thì phải đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi sản xuất, khi điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cả xuất cho trụ sở chính phải sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng làm căn cứ kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi sản xuất theo hướng dẫn tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 nêu trên.

Trường hợp cơ sở sản xuất không thực hiện hạch toán kế toán thì công ty thực hiện khai thuế tại trụ sở chính và nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc

Mời các bạn xem tiếp

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Xuất điều chuyển hàng giữa các chi nhánh có phải xuất hóa đơn GTGT

Xuất điều chuyển hàng giữa các chi nhánh có phải xuất hóa đơn GTGT

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo