Gia hạn nộp thuế GTGT cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 18/07/2024 5 phút đọc

Trên thực tế, có nhiều công ty sau khi các hợp đồng xây dựng, công trình thì sẽ thực hiện giao thầu lại cho các chi nhánh để thực hiện các gói thầu. Tuy nhiên, trong một số trường hơp, công trình nhà có vốn từ ngân sách nhà nước dẫn đến việc thanh toán chậm hơn thì việc người nộp thuế sẽ được gia hạn nộp thuế. Vậy các chi nhánh hạch toán phụ thuộc có được Gia hạn nộp thuế GTGT đối với các khoản doanh thu cho công trình có vốn từ Ngân sách nhà nước không? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại vấn đề này như sau:

Gia hạn nộp thuế GTGT

Gia hạn nộp thuế GTGT cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc
Gia hạn nộp thuế GTGT cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định:

+ Tại Tiết c Khoản 1 Điều 31 quy định trường hợp được gia hạn nộp thuế như sau:

"1. Trường hợp được gia hạn nộp thuế...

c) Chưa được thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã được ghi trong dự toán ngân sách nhà nước."

+ Tại Tiết c Khoản 2 Điều 31 quy định phạm vi số tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt (sau đây gọi tắt là tiền thuế) được gia hạn nộp và thời gian gia hạn nộp thuếnhư sau:

" 2. Phạm vi số tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt (sau đây gọi tắt là tiền thuế) được gia hạn nộp và thời gian gia hạn nộp thuế

c) Người nộp thuế nêu tại điểm c khoản 1 Điều này được gia hạn số tiền thuế nợ tính đến thời điểm đề nghị gia hạn. Số thuế được gia hạn tối đa không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán bao gồm cả giá trị của các hoạt động tư vấn, giám sát, khảo sát thiết kế, lập kế hoạch dự án đối với các hợp đồng của công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản được người nộp thuế ký trực tiếp với chủ đầu tư, do ngân sách nhà nước cấp phát hoặc có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước. Thời gian gia hạn nộp thuế tối đa không quá 01 (một) năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế...."

Theo đó, việc Gia hạn nộp thuế GTGT cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc đối với các công trình hoạt động có vốn từ Ngân sách nhà nước chỉ được áp dụng khi Chi nhánh ký hợp đồng trực tiếp với các chủ đầu tư sử dụng vốn Ngân sách nhà nước.

Mời các bạn xem tiếp

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Khấu trừ thuế GTGT cho chi nhánh

Khấu trừ thuế GTGT cho chi nhánh

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo