Home » Tin tức » Xử lý vi phạm về thuế

Xử lý vi phạm về thuế

Ngày 31/12/2014, Cục thuế tỉnh Hà Nam có gửi công văn số 153/CT-KTT lên tổng cục thuế hỏi về việc xử lý vi phạm về thuế. Ngày 30/03/2015, Tổng cục thuế ban hành công văn số 1077/TCT-CS giải đáp thắc mắc về vấn đề này. Đại lý thuế Công Minh xin tóm tắt:

Xử lý vi phạm về thuế
Xử lý vi phạm về thuế

Nội dung xử lý vi phạm về thuế

Căn cứ Điểm 3 Phần C, Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của CP hướng dẫn chi tiết một số điều Luật thuế GTGT

Căn cứ Khoản 3 điều 10, Thông tư 28/2011/TT-BTC  ngày 28/028/2011 của BTC hướng dẫn thi hành một số điều Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của CP

Căn cứ vào đó, trường hợp doanh nghiệp đã kê khai, khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa phục vụ cho hoạt động kinh doanh thương mại vào tờ khai dành cho dự án đầu tư  mẫu 02/GTGT là không đúng với quy định của pháp luật về việc quản lý thuế. Theo đó, doanh nghiệp thu bị hồi thuế GTGT  được hoàn và chịu thêm 20% số tiền thuế được hoàn cao hơn và tiền nộp chậm tính trên số tiền thuế được hoàn cao hơn.

Công văn 1077/TCT-KK

Tiếp theo

TUYỂN DỤNG – Nhân viên Đại lý thuế – [The Light – Tố Hữu] – 2020

Đại lý thuế Công Minh tuyển dụng năm 2020  – Chuyên viên Phòng Dịch vụ …

0989.258.233