Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 02/04/2015 3 phút đọc

Ngày 10/02/2015, Công ty TNHH Unilever Việt Nam có gửi công văn số 10/2015/UVI/PL lên tổng cục thuế hỏi về thời hạn chuyển lợi nhuận ra nước ngoài. Ngày 30/03/2015, Tổng cục thuế ban hành công văn số 1084/TCT-DNL giải đáp thắc mắc về vấn đề này. Đại lý thuế Công Minh xin tóm tắt:

Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài
Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Nội dung việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 186/2010/TT-BTC ngày 18/10/2010 của BTC hướng dẫn thực hiện việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức,cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư Điều 4. Thời điểm chuyển lợi nhuận ra nước ngoài
  1. Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài hàng năm.
Nhà đầu tư nước ngoài được chuyển hàng năm số lợi nhuận được chia hoặc thu được từ các hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam ra nước ngoài khi kết thúc năm tài chính, sau khi doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, đã nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp. Theo đó, Công ty TNHH Quốc tế Unilever là công ty có vốn 100% vốn nước ngoài thì thực hiện chuyển lợi nhuận ra nước ngoài hàng năm khi kết thúc năm tài chính Công văn số 1084/TCT-DNL  
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hướng dẫn cá nhân tự kê khai thuế TNCN

Hướng dẫn cá nhân tự kê khai thuế TNCN

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo