Lương chủ công ty TNHH Một thành viên

haivtca Tác giả haivtca 16/03/2015 4 phút đọc
Ngày 03 tháng 03 năm 2015 Tổng cục thuế ban hành Công văn số 727/TCT-CS về việc Chính sách thuế TNDN chi tiết về Chi phí thuế TNDN của khoản tiền lương Chủ Công ty TNHH Một thành viên không được tính là chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN. Chi tiết như sau:
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 727/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN Hà Nội, ngày 3 tháng 03 năm 2015
 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.

Trả lời công văn số 5248/CT-THNVDT ngày 11/12/2014 của Cục Thuế TP Đà Nẵng đề nghị hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) liên quan đến tiền lương, tiền công của chủ sở hữu đồng thời là Giám đốc Công ty TNHH một thành viên (do một cá nhân làm chủ), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại tiết d, điểm 2.5, khoản 2, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN bao gồm:

"d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh."

Căn cứ đặc thù của Doanh nghiệp tư nhân và Công ty TNHH một thành viên được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì khoản chi tiền lương, tiền công của chủ Doanh nghiệp tư nhân, chủ Công ty TNHH một thành viên (do một cá nhân làm chủ), (không phân biệt có hay không tham gia trực tiếp điêu hành sản xuất, kinh doanh) đều thuộc khoán chi phí quy định tai tiết d, điểm 2.5, khoản 2, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế thành phố Đà Nẵng biết.

 
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Bắt buộc kê khai thuế qua mạng

Bắt buộc kê khai thuế qua mạng

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo