Tính thuế và hạch toán lợi nhuận được chia

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 09/12/2014 4 phút đọc
Sau một năm hoạt động, sau khi lập Báo cáo tài chính và Quyết toán thuế TNCN, các công ty, doanh nghiệp sẽ căn cứ vào lợi nhuận của mình để phân chia cho các thành viên góp vốn. Việc Tính thuế và hạch toán lợi nhuận được chia được pháp luật quy định và thực hiện như sau:

Khi phân chia lợi nhuận sao một năm hoạt động. Công ty và doanh nghiệp cần lưu ý những quy định sau:

1/ Luật doanh nghiệp

Theo Luật doanh nghiệp 2014: Công ty chỉ được chia lợi nhuận cho các thành viên khi kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật và bảo đảm thanh toán đủ các

khoản nợ và nghĩa vụ tài sản đến hạn trả khác sau khi chia lợi nhuận.

2/ Luật thuế

- Khi phân chia lợi nhuận cho thành viên góp vốn, công ty phải khấu trừ thuế TNCN. Thuế suất thuế TNCN cho đầu tư vốn là 5%. Nếu lợi nhuận chưa chia, hoặc dùng lợi nhuận để tăng vốn, thì không phải nộp thuế TNCN

- Tuỳ vào kỳ kê khai thuế GTGT của Công ty, hoặc số thuế TNCN khấu trừ tháng đầu tiên trong năm của Công ty, để xác định thời gian kê khai thuế TNCN của phân chia lợi nhuận

- Doanh nghiệp tư nhân khi rút lợi nhuận cho sinh hoạt cá nhân, không phải đóng thuế TNCN, nhưng phải được ghi rõ trong sổ sách kế toán của công ty

3/ Hạch toán

a/ Căn cứ vào quyết định phân chia lợi nhuận của công ty, kế toán hạch toán:

Nợ TK 421: Lợi nhuận được chia

Có TK 3388 : Lợi nhuận trả cho cá nhân ( chi tiết theo từng cá nhân)

Có TK 3335 : Thuế TNCN khấu trừ

Công ty cũng có thể phân chia lợi nhuận tạm tính, hạch toán như trên

b/ Khi chi tiền cho cá nhân, kế toán hạch toán

Nợ TK 3388/ Có TK 111.112 : Lợi nhuận chia cho cá nhân sau khi đã khấu trừ thuế TNCN

c/ Công ty có thể phân chia lợi nhuận, và trừ vào những khoản phải thu, tạm ứng của các cá nhân :

Nợ TK 421: Lợi nhuận được chia

Có TK 3388, 142: Lợi nhuận được chia trừ vào các khoản phải thu , hoặc tạm ứng

Có TK 3335: Thuế TNCN khấu trừ

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Những hình thức chứng từ với phí nhân công

Những hình thức chứng từ với phí nhân công

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo