Các khoản chi trả người lao động với thuế TNDN, thuế TNCN

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 12/12/2014 4 phút đọc
Có mối quan hệ như thế nào giữa thu nhập của người lao động từ tiền lương, tiền công... với thuế TNDN, thuế TNCN Trong mùa quyết toán, xin đưa ra một số lưu ý cùng các bạn

Trong năm hoạt động, kế toán có thể trích lương, trước khi trả lương ( đối với những doanh nghiệp sản xuất, hoặc khoán công việc), nhưng cũng có thể kế toán căn cứ vào Bảng lương đã chi để trích lương ( Đối với những doanh nghiệp trả lương theo thời gian. Cho dù trích trước tiền lương, hay trích sau khi có bảng lương, thì tiền lương đó, cũng được hạch toán vào chi phí trong năm và tính vào thu nhập trong năm của người lao động

Nhưng khó nhất là trường hợp cuối năm, sau khi lên báo cáo sơ bộ, doanh nghiệp sẽ trích thưởng, hoặc lương tháng thứ 13 cho người lao động. Vậy những khoản chi này tính thuế thế nào? Cụ thể trong năm 2014, khoản chi đó nên thực hiện ra sao?

Theo quy định của Thông tư 78/2014/TT-BTC, nếu doanh nghiệp có quy định cụ thể trong Hợp đồng lao động, Thoả ước lao động tập thể, Quy chế tài chính... thì được trích lương tháng 13, thưởng vào chi phí được trừ. Như vậy, khi trích những khoản lương thưởng này, doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ của năm 2014. Những khoản trích này làm giảm lợi nhuận của năm 2014 và giảm số thuế TNDN phải nộp

Thường những khoản chi này được quyết định sau khi doanh nghiệp đã sơ bộ tính được kết quả kinh doanh trong kỳ, khoảng thời gian đó thường trong tháng 1/2015. Cũng vì thế, nhiều doanh nghiệp sẽ dùng tiền này để thưởng trong dịp Tết nguyên đán. Như vậy là tiền thưởng của năm 2014, nhưng lại được chi trong năm 2015. Vậy khoản chi này được hạch toán như sau :

Khi trích lương tháng 13, thưởng :

Nợ TK 642/ Có TK 334 : ( Chi phí của năm 2014)

Khi chi :

Nợ TK 334

Có TK 111, 112 ( Phiếu chi của năm 2015)

Có TK 3335 : Thuế TNCN được khấu trừ ( Nghĩa vụ thuế TNCN của năm 2015)

Khoản chi này có thể được chi vào sau 31/12/2014, có thể được chi vào Tết nguyên đán , nhưng chi phí này, được hạch toán vào chi phí của doanh nghiệp năm 2014

Tuy nhiên, kế toán cần lưu ý:

- Nếu khoản chi này được chi vào năm 2015, thì được tính vào thu nhập cá nhân của người lao động trong năm 2015 và khấu trừ thuế TNCN của người lao động vào tháng chi trả, và được tính vào tổng thu nhập của người lao động khi quyết toán thuế TNCN năm 2015

- Giữa thuế TNDN của doanh nghiệp và thuế TNCN của người lao động trong doanh nghiệp có sự lệch nay về năm tính thuế, nếu việc chi trả vào năm 2015

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Tính thuế và hạch toán lợi nhuận được chia

Tính thuế và hạch toán lợi nhuận được chia

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo