Tính phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 14/09/2013 3 phút đọc

Khi doanh nghiệp phát sinh các khoản thuế GTGT thì doanh nghiệp thực hiện phân bổ như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn Tính phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính trên phụ lục 01-6/GTGT như sau:

Tải Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính

Cách tính phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính

Tính phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính
Tính phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính

Ngoài các chỉ tiêu từ số 01-05, người nộp thuế cần thực hiện điền các chỉ tiêu sau:

Chỉ tiêu [06]: Số thuế phải nộp của người nộp thuế = chỉ tiêu [40] trên tờ khai 01/GTGT

Chỉ tiêu [07]: Doanh thu chưa có thuế GTGT = chỉ tiêu [34] trên tờ khai 01/GTGT

Chỉ tiêu [08]: STT

Chỉ tiêu [09]: Tên cơ sở phụ thuộc

Chỉ tiêu [10]: MST.

Chỉ tiêu [11]: Cơ quan thuế quản lý

Chỉ tiêu [12], [13] Doanh thu của sản phẩm sản xuất của cơ sở sản xuất trực thuộc

Chỉ tiêu [14] = chỉ tiêu [12] + chỉ tiêu [13]

Chỉ tiêu [15] = (1% * [12]) + (2% * [13]): Số thuế phải nộp cho từng địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc

Chỉ tiêu [16]= Tổng các chỉ tiêu [15]

Nếu [06] < [16] thì chỉ tiêu [17]= [06] *( [14] / [07]),

Nếu [06] >= [16], Chỉ tiêu để trống chỉ tiêu [17]

Chỉ tiêu [18] = tổng các chỉ tiêu [17], kiểm tra <= chỉ tiêu [06],

Chỉ tiêu [19]= [06] – [16] + Chỉ tiêu [20] = [06] – [18] nếu [06] < [16], ngược lại thì [20] = 0

Như vậy, Đại lý thuế Công Minh vừa hướng dẫn toàn bộ cách để phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính

Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo