Mẫu phụ lục tờ khai thuế vãng lai ngoại tỉnh theo thông tư 156

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 19/07/2024 4 phút đọc

Theo thông tư 156, đối với các hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh, người nộp thuế phải kê khai số thuế GTGT đã nộp ở ngoại tỉnh. Đại lý thuế Công Minh chia sẻ mẫu tờ khai thuế vãng lai ngoại tỉnh để phục vụ chơ việc khai thuế

Tải Mẫu phụ lục tờ khai thuế vãng lai ngoại tỉnh

PHỤ LỤC

BẢNG KÊ SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐÃ NỘP

CỦA DOANH THU KINH DOANH XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT, BÁN HÀNG

BẤT ĐỘNG SẢN NGOẠI TỈNH

(Kèm theo tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT) [01] Kỳ tính thuế: Tháng ...... năm.........hoặc quý.....năm....... [02] Tên người nộp thuế:........................................................................................ [03] Mã số thuế: [04] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………........................... [05] Mã số thuế:

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT Số chứng từ nộp tiền thuế Ngày nộp thuế Nơi nộp tiền thuế (Kho bạc Nhà nước) Cơ quan thuế quản lý hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh Số tiền thuế đã nộp
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Tổng cộng:
  Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ và tên:……. Chứng chỉ hành nghề số:.......
...., ngày …....tháng …....năm …....
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Bảng phân bổ thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ trong năm

Bảng phân bổ thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ trong năm

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo