Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký thuế

haivtca Tác giả haivtca 16/07/2024 4 phút đọc

Giải thích vướng mắc về thời hạn quy định nộp hồ sơ đăng ký thuế giữa Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;GCN DK thue Cty (CN)

Ngày 05 tháng 03 năm 2015 Tổng cục thuế có văn bản số Cong-van-755-TCT-KK về việc hướng dẫn về việc thời hạn quy định nộp hồ sơ đăng ký thuế giữa Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành như sau:

Tổng cục Thuế nhận được ý kiến của một số cục Thuế phản ánh vướng mắc về thời hạn quy định nộp hồ sơ đăng ký thuế giữa Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể:

- Vướng mắc về đăng ký thuế nộp thay nhà thầu nước ngoài giữa quy định tại Điều 22 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và khoản 1b Điều 4 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 25/5/2012 của Bộ Tài chính và quy định tại khoản 3a Điều 20 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

- Vướng mắc về trường hợp thay đổi thông tin đăng ký thuế giữa quy định tại Điều 27 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và khoản 2 Điều 10 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2 Điều 83 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 3/6/2008 quy định:

“Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.”

Trường hợp quy định về thời hạn đăng ký thuế đối với bên Việt Nam nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài và thời hạn thay đổi thông tin đăng ký thuế tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Thông tư số 80/2012/TT-BTC có sai khác với quy định tại Luật Quản lý thuế thì thực hiện theo đúng quy định tại Luật Quản lý thuế, cụ thể:

- Về thời hạn đăng ký thuế đối với bên Việt Nam nộp thuế thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài là trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay.

- Về thời hạn thay đổi thông tin đăng ký thuế là 10 ngày làm việc kể từ ngày có sự thay đổi thông tin.

Nội dung vướng mắc nêu trên Tổng cục Thuế tiếp thu để đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Thông tư số 80/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính để hướng dẫn thống nhất với quy định của Luật Quản lý thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế được biết và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện./.

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu 06/GTGT Thay đổi phương pháp tính thuế GTGT

Mẫu 06/GTGT Thay đổi phương pháp tính thuế GTGT

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo