Hàng hóa tiêu dùng nội bộ có phải xuất hóa đơn

haivtca Tác giả haivtca 13/03/2015 3 phút đọc
Hỏi: Doanh nghiệp tôi hoạt động lĩnh vực sản xuất quạt, xong doanh nghiệp tôi sử dụng quạt này cho bộ phận văn phòng. Hỏi doanh nghiệp tôi có phải xuất hóa đơn GTGT không? Nếu xuất thì giá tính thuế như thế nào?   Trả lời: Căn cứ vào Điểm a, Khoảng 7, Điều 3, thông tư 26/TT-BTC quy định như sau:

"Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì không phải gạch chéo.”"

Do vậy: Hàng hóa tiêu dùng nội bộ doanh nghiệp bạn không phải xuất hóa đơn và không có giá tính thuế GTGT của nghiệp vụ này

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng mã số thuế đúng thì xử lý như thế nào

Sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng mã số thuế đúng thì xử lý như thế nào

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo