Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 (TNCN)

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 14/07/2024 11 phút đọc

Để chuẩn bị có gia đoạn Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 (TNCN) sắp tới Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ hướng dẫn Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 mhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện được thuận lợi, dễ dàng với một số nội dung cần quan tâm như sau:

Các nội dung quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 (TNCN)

I. ĐỐI TƯỢNG QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015

Đối tượng Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 gồm hai đối tượng như sau: 1. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thuế thay cho cá nhân có uỷ quyền. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế TNCN.

2. Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công

- Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 (mười) triệu đồng, đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Mời các bạn xem chi tiết thêm Đối tượng quyết toán thuế TNCN 2015

II. Cách tính thuế TNCN đối với thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công

1. Xác định thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013; Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015.

Điểm mới của Thu nhập chịu thuế TNCN được xác định như thế nào?

Mời các bạn xem chi tiết thêm Điểm mới về thu nhập chịu thuế TNCN năm 2015

2. Các khoản giảm trừ thuế TNCN đối với thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công

Các khoản giảm trừ thuế TNCN bao gồm 3 khoản
  • Các khoản giảm trừ gia cảnh
  • Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện
  • Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học
Mời các bạn xem chi tiết thêm Các khoản giảm trừ khi quyết toán thuế tncn năm 2015 3. Cách tính thuế TNCN mới nhất năm 2015

Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là tổng số thuế tính theo từng bậc thu nhập. Số thuế tính theo từng bậc thu nhập bằng thu nhập tính thuế của bậc thu nhập nhân (×) với thuế suất tương ứng của bậc thu nhập đó.

Khi thực hiện QTT năm thì thu nhập tính thuế bình quân tháng được xác định bằng tổng thu nhập cả năm (12 tháng) trừ (-) tổng các khoản giảm trừ của cả năm sau đó chia cho 12 tháng

Mời các bạn xem chi tiết thêm Cách tính thuế TNCN mới nhất năm 2015

III. Thủ tục, sơ quyết toán thuế TNCN

1. Đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công Hồ sơ Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công không thuộc trường hợp được uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay thì khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo mẫu sau:
  • Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.
  • Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.
  • Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó. Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế.
Mời các bạn xem chi tiết thêm Nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN ở đâu với cá nhân cư trú

Nơi nội hồ sơ quyết toán thuế

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Cục Thuế nơi cá nhân đã nộp hồ sơ khai thuế trong năm.

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế.

Mời các bạn xem chi tiết thêm Nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN với cá nhân cư trú

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế

Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Thời hạn nộp thuế

Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế.

2. Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập

Hồ sơ Tổ chức, cá nhân trả thu nhập đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công khai quyết toán thuế theo các mẫu sau:
  • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC .
  • Bảng kê mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.
  • Bảng kê mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.
  • Bảng kê mẫu số 05-3/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC
Mời các bạn xem chi tiết thêm Hồ sơ quyết toán thuế TNCN cho tổ chức trả thu nhập Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Thời hạn nộp thuế Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế. IV. Hoàn thuế Thu nhập cá nhân Đối với các cá nhân tổ chức Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 thuộc đối tượng được hoàn thuế thì thực hiện hồ sơ hoàn thuế như sau Mời các bạn xem chi tiết thêm Hướng dẫn hoàn thuế thu nhập cá nhân 2015
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương năm 2016 mới nhất

Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương năm 2016 mới nhất

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo