Hướng dẫn xử lý khi doanh nghiệp không trả sổ bảo hiểm cho người lao động

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 18/01/2016 6 phút đọc

Đối với trường hợp người lao động không được đơn vị sử dụng lao động trả lại sổ bảo hiểm xã hội thì người lao động sẽ xử lý như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn xử lý khi doanh nghiệp không trả sổ bảo hiểm cho người lao động

Quyền lợi nhận sổ bảo hiểm của người lao động Hướng dẫn xử lý khi doanh nghiệp không trả sổ bảo hiểm cho người lao động

Theo khoản 2, 8 Điều 18, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 cho quyền người lao động

2. Được cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội.

8. Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

Theo khoản 5, Điều 21, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về Trách nhiệm của người sử dụng lao động

Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

Do đó, người sử dụng lao động buộc phải trả lại sổ bảo hiểm xã hội cho lao động khi người lao động chấm dứt hợp đồng làm việc hoặc thôi việc tại đơn vị

Thủ tục khiếu nại theo điều 119, Luật bảo hiểm xã hội

"1. Việc giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi hành chính về bảo hiểm xã hội được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

2. Việc giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi về bảo hiểm xã hội không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này thì người khiếu nại có quyền lựa chọn một trong hai hình thức sau đây:

a) Khiếu nại lần đầu đến cơ quan, người đã ra quyết định hoặc người có hành vi vi phạm. Trường hợp cơ quan, người có quyết định, hành vi về bảo hiểm xã hội bị khiếu nại không còn tồn tại thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện có trách nhiệm giải quyết;

b) Khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp người khiếu nại được quy định tại điểm a khoản 2 Điều này không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Tòa án hoặc khiếu nại đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Tòa án."

Các bài viết tham khảo
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Trợ cấp mai táng cho người tham gia bảo hiểm bắt buộc

Trợ cấp mai táng cho người tham gia bảo hiểm bắt buộc

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo