Xử lý mất liên 2 hoá đơn GTGT đầu vào của Doanh nghiệp

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 01/07/2016 5 phút đọc

Khi Doanh nghiệp mua hàng nhưng để mất liên 2 và đã thực hiện kê khai thuế thì xử lý như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Xử lý mất liên 2 hoá đơn GTGT đầu vào của Doanh nghiệp.

Xử lý mất liên 2 hoá đơn GTGT đầu vào của Doanh nghiệp

Xử lý mất liên 2 hoá đơn GTGT đầu vào của Doanh nghiệp
Xử lý mất liên 2 hoá đơn GTGT đầu vào của Doanh nghiệp

Căn cứ Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về xử lý trong trường họp mât, chậy, hỏng hóa đơn.

“1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa ỉập phải lập báo cáo về việc mạt, cháy, hỏng yà thông báo với cơ quan thuế quản lỷ trực tiếp (mẫu sổ 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kế từ ngày xảy ra việc mất; cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đỏ.

2. Trưởng hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đủng quy 'định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại dỉện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu cổ) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn đế giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao cỏ kỷ., xác nhặn, đóng dấu (nếu cổ) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và ngươi mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. ”

Căn cứ quy định trên, trường hơp Công ty có phát hiện một số hoá đơn mua vào bị hỏng (hoá đom bị mất chữ) thì Công tỹ phải báo cáo việc hỏng hoá đơn với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định tại Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính. Đồng thời người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán sao chụp liên 1 của các hoá đơn bị hỏng, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hoá đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu cố) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Tiền phúc lợi cho người lao động của Doanh nghiệp

Tiền phúc lợi cho người lao động của Doanh nghiệp

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo