Quà tặng cho nhân viên trong Công ty và khách hàng có được tính vào chi phí được trừ?

haivtca Tác giả haivtca 18/04/2015 6 phút đọc

Mua một số phần quà tặng cho nhân viên trong Công ty và khách hàng có được tính vào chí được trừ không?

Trong năm 2015 Công ty chúng tôi có mua vào một số phần quà (bánh, rượu, trà) tặng cho nhân viên trong Công ty và khách hàng đối tác bên ngoài nhân dịp Tết 2015. Xin hướng dẫn về việc tính vào chi phí? Khấu trừ thuế GTGT trên hóa đơn mua quà tặng? Công ty có phải xuất hóa đơn khi tặng? Phần doanh thu trên hóa đơn xuất tặng có được ghi nhận là doanh thu tính TNDN? Nếu quà tặng phải xuất hóa đơn thì có ghi thuế GTGT đầu ra không?
Qua tang

I. Thuế GTGT

Đối với thuế GTGT đầu vào của hàng dùng để biếu, tặng:

Tại khoản 5 điều 14 của Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định: “Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá (kể cả hàng hoá mua ngoài hoặc hàng hoá do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.

Hóa đơn đối với hàng biếu tặng:

Tại điểm b khoản 1 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định: “Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”

Theo đó, hàng hóa dùng để biếu, tặng phải lập hóa đơn.

II. Thuế TNDN

Tính vào chi phí đối với hàng biếu tặng:

Hàng hóa dùng để biếu, tặng sẽ được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN:

+ Đối với khách hàng của Công ty: Tại điểm 2.21 khoản 2 điều 6 của thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về các khoản chi được trừ khi quyết toán thuế TNDN gồm phần chi không vượt quá 15% tổng số chi được trừ, bao gồm: chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí; chi cho, biếu, tặng hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.

(*) Năm 2015 Luật 71 đã bỏ mức khống chế này, do vậy khoản hàng hóa dùng để biếu tặng sẽ được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN.

+ Đối với người lao động của Công ty: Theo Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động được tính vào chi phí không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế.

Ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN:

Hàng hóa dùng để biếu, tặng sẽ không phải ghi nhận doanh thu để tính thuế TNDN.

Tại điều 5 của thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về doanh thu để tính thu nhập chịu thuế: Không quy định doanh thu tính thuế TNDN đối với hàng hóa đi biếu, tặng (Thông tư 123/2012/TT-BTC có quy định)

Mời các bạn tham khảo: Chính sách thuế mới từ T06/2014 đến nay, Những điểm cơ bản về các đối tượng không phải tính, kê khai nộp thuế GTGT, Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại khoản mục có gốc ngoại tệ.

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Tài khoản 171 Theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Tài khoản 171 Theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo