Tài khoản 417 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 15/07/2024 5 phút đọc

Tài khoản 417 – Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

Nguyên tắc kế toán

a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình trích lập và sử dụng “Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp” tại các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. b) Việc quản lý và sử dụng Quỹ; Báo cáo, quyết toán; Lưu trữ hồ sơ, chứng từ phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Đơn vị quản lý Quỹ phải mở tài khoản riêng để theo dõi các khoản thu, chi của Quỹ; Mở sổ kế toán để hạch toán rõ ràng, đầy đủ, kịp thời các giao dịch phát sinh. c) Nguồn thu của Quỹ có thể bao gồm các khoản, như: - Thu từ cổ phần hóa; Thu từ các hình thức sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp; - Kinh phí hỗ trợ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; - Lãi tiền gửi của Quỹ tại ngân hàng; - Tiền phạt chậm nộp; - Các khoản khác theo quy định của pháp luật. d) Nội dung chi Quỹ - Hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, chuyển đổi sở hữu, giải quyết chính sách đối với lao động dôi dư và xử lý các vấn đề tài chính theo quy định của pháp luật; - Bổ sung vốn điều lệ cho các đơn vị theo quy định của pháp luật; - Điều chuyển, đầu tư vào doanh nghiệp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; - Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.
Tài khoản 417 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Tài khoản 417 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
 

Kết cấu và nội dụng phản ánh của tài khoản 417 - Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

Bên Nợ: Các khoản chi từ Quỹ theo quy định của pháp luật. Bên Có: Các khoản thu của Quỹ Số dư bên Có: Số dư Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp hiện có cuối kỳ.

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

a) Kế toán số thu về cổ phần hóa: Nợ TK 1385 - Phải thu về cổ phần hoá Có TK 417 - Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp. b) Kế toán phản ánh số thu của Quỹ theo quyết định của cấp có thẩm quyền, ghi: Nợ các TK 111, 112, 138 Có TK 417 - Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp. c) Căn cứ vào báo cáo quyết toán các khoản chi thực hiện chính sách đối với người lao động tại doanh nghiệp cổ phần hoá và chi phí cổ phần hoá do doanh nghiệp cổ phần hóa lập, kế toán tại Công ty mẹ, Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước phản ánh số thu từ chênh lệch thu, chi cổ phần hoá doanh nghiệp và phản ánh số đã chi trả cho người lao động, số chi phí cổ phần hoá, ghi: Nợ các TK 111, 112 Nợ TK 417 - Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp. Có TK 1385 - Phải thu về cổ phần hoá. d) Khi điều chuyển Quỹ hoặc chi tiền từ Quỹ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, ghi: Nợ TK 417 - Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Có các TK 111, 112. đ) Khi có phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung vốn điều lệ cho các Tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, Công ty mẹ, kế toán ghi: Nợ TK 417 - Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Có TK 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Tài khoản 353 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Tài khoản 353 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo