Những điểm cần chú ý khi làm dấu doanh nghiệp

haivtca Tác giả haivtca 18/11/2015 8 phút đọc

Những điểm cần chú ý khi làm dấu doanh nghiệp. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thì doanh nghiệp được có quyền quyết định số lượng hình thức, mẫu dấu của doanh nghiệp. Tuy nhiên khi làm mẫu dấu của doanh nghiệp cần phải chú ý những điểm gì? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn vấn đề này.

Theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 tại Điều 44 quy định về con dấu doanh nghiệp như sau:

nhung-diem-can-chu-y-khi-lam-dau-doanh-nghiep

“1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây: a) Tên doanh nghiệp; b) Mã số doanh nghiệp.”

Như vậy căn cứ theo các quy định trên thì Doanh nghiệp có quyền quyết định về:

- Hình thức con dấu: Mẫu con dấu của doanh nghiệp có thể được thể hiện dưới một hình thức cụ thể như hình tròn, hình đa giác hoặc hình dạng khác. Doanh nghiệp có nhiều con dấu nhưng phải có mẫu con dấu thống nhất về nội dung, hình thức và kích thước con dấu.

- Số lượng: Doanh nghiệp tự quyết định về số lượng con dấu sử dụng.

- Nội dung con dấu: Trên con dấu phải thể hiện thông tin về mã số doanh nghiệp và tên doanh nghiệp. Ngoài các thông tin nêu trên, doanh nghiệp có thể bổ sung thêm ngôn ngữ, hình ảnh khác vào nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp.

Tuy nhiên khi doanh nghiệp bổ sung thêm ngôn ngữ, hình ảnh khác váo nội dung mẫu con dấu thì doanh nghiệp có những điểm cần phải chú ý khi làm dấu theo quy định tại Điều 14 quy định về hình ảnh, ngôn ngữ không được sử dụng trong nội dung mẫu con dấu như sau:

“1. Doanh nghiệp không được sử dụng những hình ảnh, từ ngữ, ký hiệu sau đây trong nội dung hoặc làm hình thức mẫu con dấu: a) Quốc kỳ, Quốc huy, Đảng kỳ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. b) Hình ảnh, biểu tượng, tên của nhà nước, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp. c) Từ ngữ, ký hiệu và hình ảnh vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong, mỹ tục của dân tộc Việt Nam. 2. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm bảo đảm tuân thủ quy định Khoản 1 Điều này, pháp luật về sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan khi sử dụng hình ảnh, từ ngữ, ký hiệu trong nội dung hoặc làm hình thức mẫu con dấu. Tranh chấp giữa doanh nghiệp và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan về từ ngữ, ký hiệu và hình ảnh sử dụng trong nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp được giải quyết tại Tòa án hoặc trọng tài. Doanh nghiệp phải chấm dứt việc sử dụng con dấu có từ ngữ, ký hiệu hoặc hình ảnh vi phạm quy định tại Điều này và chịu trách nhiệm bồi thường các thiệt hại phát sinh theo quyết định có hiệu lực thi hành của Tòa án hoặc trọng tài.”

Như vậy theo quy định trên thì doanh nghiệp không được sử dụng những hình ảnh, ngôn ngữ để làm mẫu dấu của doanh nghiệp như sau:

- Quốc kỳ, Quốc huy, Đảng kỳ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Hình ảnh, biểu tượng, tên của nhà nước, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp.

- Từ ngữ, ký hiệu và hình ảnh vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong, mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

- Cách hình ảnh, ngôn ngữ, ký hiệu trong nội dung hoặc hình thức mẫu dấu doanh nghiệp phải đảm bảo tuân thủ pháp luật về sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan. Nếu có sự tranh chấp giữa doanh nghiệp và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan về từ ngữ, ký hiệu và hình ảnh sử dụng trong nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp được giải quyết tại Tòa án hoặc trọng tài.

Từ khóa: con dấu của doanh nghiệp, quy định bỏ dấu doanh nghiệp, dấu doanh nghiệp có những dạng thông tin nào

Bài viết liên quan

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Hướng dẫn xác định lợi nhuận chuyển ra nước ngoài

Hướng dẫn xác định lợi nhuận chuyển ra nước ngoài

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo