Thời gian phân bổ công cụ dụng cụ tối đa là bao nhiêu?

haivtca Tác giả haivtca 19/11/2015 8 phút đọc

Thời gian phân bổ công cụ dụng cụ tối đa là bao nhiêu? Khi doanh nghiệp mua tài sản công cụ thì thời gian phân bổ tài sản công cụ tối đa là bao nhiêu. Có quy định về thời gian phân bổ công cụ dụng cụ là như thế nào không? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn?

1. Thời gian phân bổ công cụ dụng cụ theo chế độ kế toán.

Thời gian phân bổ công cụ dụng cụ tối đa là bao nhiêu?
Thời gian phân bổ công cụ dụng cụ tối đa là bao nhiêu?

Theo Chuẩn mực số 01 chuẩn mực chung tại đoạn số 06 quy định về nguyên tắc phù hợp như sau:

“Phù hợp 06. Việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. Chi phí tương ứng với doanh thu gồm chi phí của kỳ tạo ra doanh thu và chi phí của các kỳ trước hoặc chi phí phải trả nhưng liên quan đến doanh thu của kỳ đó.”

Thông tư 200/2014/TT-BTC tại Điều 47 quy định về tài khoản 242 chi phí trả trước như sau:

“c) Việc tính và phân bổ chi phí trả trước vào chi phí SXKD từng kỳ kế toán phải căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để lựa chọn phương pháp và tiêu thức hợp lý. d) Kế toán phải theo dõi chi tiết từng khoản chi phí trả trước theo từng kỳ hạn trả trước đã phát sinh, đã phân bổ vào các đối tượng chịu chi phí của từng kỳ kế toán và số còn lại chưa phân bổ vào chi phí.”

Căn cứ theo quy định trên thì:

+ Doanh nghiệp lựa chọn thời gian phân bổ công cụ dụng cụ cho phù hợp giữa doanh thu và chi phí.

+ Công cụ dụng cụ đó có thời gian sử dụng hữu ích trong bao lâu và doanh thu tương ứng với khi sử dụng công cụ dụng cụ đó.

+ Việc phân bổ công cụ dụng cụ phải căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để doanh nghiệp lựa chọn thời gian phân bổ cho phù hợp.

2. Thời gian phân bổ công cụ dụng cụ theo pháp luật thuế.

Thông tư 96/2015/TT-BTC tại Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Đối với tài sản là công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, ... không đáp ứng đủ điều kiện xác định là tài sản cố định theo quy định thì chi phí mua tài sản nêu trên được phân bổ dần vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng tối đa không quá 3 năm.”

Như vậy theo pháp luật thuế thì:

+ Doanh nghiệp tự xác định thời gian phân bổ công cụ, dụng cụ cho phù hợp.

+ Thời gian để phân bổ công cụ, dụng cụ vào chi phí sản xuất kinh doanh tối đa không quá 3 năm.

3. Hạch toán bút toán phân bổ công cụ dụng cụ.

- Khi mua công cụ dụng cụ về dùng ngay

Nợ TK 242 Nợ TK 133 Có TK 111, 112

- Khi mua công cụ dụng cụ về nhập kho

+ Công cụ dụng cụ nhập kho

Nợ TKk 153 Nợ TK 133 Có TK 111, 112

+ Khi xuất dùng hoặc cho thuê Nợ TK 242 - Chi phí trả trước Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ.

- Định kỳ tiến hành phân bổ giá trị công cụ, dụng cụ đã xuất kho theo tiêu thức hợp lý.

Nợ các TK 623, 627, 641, 642,... Có TK 242 - Chi phí trả trước.

Kết luận:

- Doanh nghiệp tự xác định thời gian phân bổ công cụ dụng cụ đảm bảo cho doanh thu phù hợp với chi phí và tùy thuộc vào thời gian sử dụng hữu ích của tài sản.

- Việc phân bổ dần chi phí mua tài sản là công cụ, dụng cụ vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ tính theo tháng kể từ ngày đưa vào sử dụng.

- Doanh nghiệp nên xác định thời gian phân bổ công cụ, dụng cụ tối đa là 3 năm theo pháp luật thuế.

Từ khóa: thời gian phân bổ công cụ dụng cụ, công cụ dụng cụ được phân bổ mấy năm, phân bổ công cụ dụng cụ như thế nào, thời gian phân bổ công cụ dụng cụ quy định như thế nào

Bài viết liên quan:

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Hướng dẫn lấy hóa đơn xác thực để thanh toán

Hướng dẫn lấy hóa đơn xác thực để thanh toán

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo