Hướng dẫn xác định lợi nhuận chuyển ra nước ngoài

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 14/07/2024 5 phút đọc

Các doanh nghiệp, công ty có vốn đầu từ nước ngoài sau một năm tài chính sẽ thường thực hiện chuyển lợi nhuận về nước công ty mẹ. Khi đó xác định lợi nhuận chuyển ra nước ngoài như thế nào đối với các doanh nghiệp. Đại lý thuế Công Minh xin trả lời vấn đề này như sau:

Hướng dẫn xác định lợi nhuận chuyển ra nước ngoài

Quy đinh xác định lợi nhuận chuyển ra nước ngoài

Theo Công văn 4178/TCT-DLN của tổng cục thuế Ngày 12 tháng 10 năm 2015 Tổng cục thuế trả lời Công ty TNHH Cao ốc Vietcombank về vấn về vướng mắc về Hướng dẫn xác định lợi nhuận chuyển ra nước ngoài được quy định như sau:

Quy định thông tư 186/2010/TT-BTC thì các xách định như sau:

Lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài theo hướng dẫn tại Thông tư này là lợi nhuận họp pháp được chia hoặc thu được từ các hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo Luật Đầu tư, sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định

Lợi nhuận được chuyển ra nước ngoài hàng năm là lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài được chia hoặc thu được của năm tài chính từ hoạt động đầu tư trực tiếp căn cứ trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư cộng với (+) các khoản lợi nhuận khác như khoản lợi nhuận chưa chuyển hết từ các năm trước chuyển sang; trừ đi (-) các khoản nhà đầu tư nước ngoài đã sử dụng hoặc cam kết sử dụng để tái đầu tư tại Việt Nam, các khoản lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài đã sử dụng để trang trải các khoản chi của nhà đầu tư nước ngoài cho hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc cho nhu cầu cá nhân của nhà đầu tư nước ngoài tại việt Nam

Thời điểm chuyển lợi nhuận

Nhà đầu tư nước ngoài được chuyển hàng năm số lợi nhuận được chia hoặc thu được từ các hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam ra nước ngoài khi kết thúc năm tài chính, sau khi doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, đã nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp

Nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp hoặc uỷ quyền cho doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư thực hiện thông báo việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo mâu ban hanh kèm theo Thông tư này gửi cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp mà nhà đâu tư nước ngoài tham gia đầu tư, trước khi thực hiện chuyển lọi nhuận ra nước ngoài ít nhất là 07 ngày làm việc.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Luật kinh doanh bất động sản năm 2014

Luật kinh doanh bất động sản năm 2014

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo