Home » Bài đăng » Mẫu số 03 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn bằng hình thức phạt cảnh cáo

Mẫu số 03 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn bằng hình thức phạt cảnh cáo

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 03 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn bằng hình thức phạt cảnh cáo  ban hành theo Thông tư 10 năm 2014 của Bộ Tài Chính

 Mẫu số 03 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn bằng hình thức phạt cảnh cáo
Mẫu số 03 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn bằng hình thức phạt cảnh cáo

Căn cứ Căn cứ Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn;

Căn cứ Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn;

Xét hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn do ………. …………………. thực hiện;

Tôi, ………. ………………………………………….. ; Chức vụ: ………. ………………………

Đơn vị………………………………………………………………………………………………………….

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Xử phạt cảnh cáo đối với:

Ông (bà)/tổ chức : ………. …………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ………. ………………………………………………………..

Mã số thuế (nếu có):……………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………. ……………………………………………………………………………………………

Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD………. …………….

Cấp ngày ………. ………. ………….tại ………. ……………………………………………………..

Lý do:

Đã có hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn: ……………………………………………..

Quy định tại Điểm……..Khoản ……. Điều………. Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài  chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm:…………………………………..

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày … tháng … năm …

Quyết định này được gửi cho:

1. Ông (bà)/tổ chức ………. …………………… để chấp hành;

2. ………. …………………

Quyết định này gồm ………. trang, được đóng dấu (nếu có) giáp lai giữa các trang.

…….

Các bạn có thể tải về Mẫu số 03 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn tại đây

Mời các bạn xem tiếp một số bài viết:

Từ khóa:  Mẫu số 03, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn bằng hình thức phạt cảnh cáo ,  Mẫu số 03 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn,

Tiếp theo

Tuyển dụng – Nhân viên phòng Dịch vụ Kế toán – VP The Light – Lần 02

Đại lý thuế Công Minh do nhu cầu mở Văn Phòng mới Tuyển dụng ĐỢT 2 …