Mẫu số 06 Quyết định miễn hoặc giảm tiền phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

haivtca Tác giả haivtca 19/07/2024 7 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 06 Quyết định miễn hoặc giảm tiền phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, ban hành theo Thông tư 10 năm 2014 của Bộ Tài Chính.

Mẫu số 06 Quyết định miễn hoặc giảm tiền phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
Mẫu số 06 Quyết định miễn hoặc giảm tiền phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Căn cứ Căn cứ Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn;

Căn cứ Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số .......do .......... lập hồi ...........giờ ........... ngày ...... tháng ........... năm ...........tại ........... ;

Xét đơn đề nghị miễn/giảm tiền phạt vi phạm hành chính về hóa đơn ngày......tháng.....năm....của ông (bà)/tổ chức......được................... xác nhận;

Tôi................. ....................................................... ; Chức vụ:..................................

Đơn vị............ ..........................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn/giảm tiền phạt vi phạm hành chính về hóa đơn đối với:

Ông (bà)/tổ chức :.....................................................................................................

Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động):............................................................................

Địa chỉ: ....................................; Mã số thuế (nếu có):.............................................

Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD............................

Cấp ngày ...................................................tại ..........................................................

Các hành vi được miễn/giảm tiền phạt vi phạm hành chính về hóa đơn :....................................................................... .......................................... ..........

Số tiền phạt mà cá nhân/tổ chức ................................................. được miễn/giảm là ...................... đồng (bằng chữ: ..........................................................................................).

Lý do miễn/giảm :....................................................................................................

Căn cứ hoàn cảnh của Ông (bà)/tổ chức............ thuộc diện được miễn/giảm tiền xử phạt theo quy định tại Điều........ của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012.

Ông (bà)/tổ chức........................ có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với Quyết định miễn/giảm tiền xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn này theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ... tháng ... năm......

Quyết định này được lập thành 04 bản và giao cho :

1. Ông (bà)/tổ chức: ........................để chấp hành;

2. Kho bạc/Ngân hàng ...........................................để biết xử lý quản lý thu tiền phạt;

3. Cơ quan thuế cấp trên quản lý trực tiếp.

4. Một bản lưu tại cơ quan ban hành quyết định xử phạt.

Quyết định này gồm ............ trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang.

Các bạn có thể tải về Mẫu số 06 Quyết định miễn hoặc giảm tiền phạt vi phạm hành chính tại đây

Mời các bạn xem tiếp một số bài viết liên quan:

Từ khóa: Mẫu số 06, Quyết định miễn hoặc giảm tiền phạt vi phạm hành chính, Mẫu số 06 Quyết định miễn hoặc giảm tiền phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu số 05 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Mẫu số 05 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo