Mẫu số 05 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

haivtca Tác giả haivtca 04/09/2015 8 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 05 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn ban hành theo Thông tư 10 năm 2014 của Bộ Tài Chính

Mẫu số 05 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
Mẫu số 05 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Căn cứ Căn cứ Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn;

Căn cứ Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính về hóa đơn số .......do .......... lập hồi ...........giờ ........... ngày ...... tháng ........... năm ...........tại ........... ;

Căn cứ Biên bản giải trình số ........... ngày ... tháng ... năm .... (nếu có) của cá nhân/tổ chức vi phạm là ............................................................................................................................

Tôi, .......................................................................... ; Chức vụ:.......................

Đơn vị........................................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với:

Ông (bà)/tổ chức : ....................................................................................................

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: .............................................................................

Mã số thuế (nếu có):.................................................................................................

Địa chỉ: .....................................................................................................................

Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD............................

Cấp ngày ........... ......................................tại.............................................................

Với các hình thức sau:

1. Hình thức xử phạt chính:

Cảnh cáo/phạt tiền với mức phạt là: ...................... đồng. (Viết bằng chữ: ...........).

2. Hình thức phạt bổ sung (nếu có) :.........................................................................

Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính gồm: ...........

3. Các biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có):

a) Số tiền thuế truy thu: (Thuế GTGT:....., thuế TTĐB:......, thuế TNDN:....., thuế nhà đất:... ...) theo từng sắc thuế.

b) Biện pháp khắc phục hậu quả khác: .....................................................................

Lý do:

- Đã có hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn: ...................................................

Quy định tại Điểm .......Khoản ....... Điều.......... Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm: .......................................

Tình tiết tăng nặng/giảm nhẹ:...................................................................................

Điều 2. Ông (bà)/tổ chức ...........phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt là ngày ...........tháng ...........năm ........... trừ trường hợp được hoãn chấp hành hoặc......................... .

Quá thời hạn này, nếu Ông (bà)/tổ chức ................cố tình không chấp hành Quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành.

Số tiền phạt quy định tại Điều 1 phải nộp vào ........... trong vòng mười ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt. Ông (bà)/tổ chức ........... có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính này theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ..........tháng ........... năm ........... .

Trong thời hạn ba ngày, Quyết định này được gửi cho:

1. Ông (bà)/tổ chức: .........................để chấp hành;

2. Kho bạc/ngân hàng13................... để thu tiền phạt;

3....................... .

Quyết định này gồm ........... trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang.

.............

Các bạn có thể tải về Mẫu số 05 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn tại đây

Mời các bạn xem tiếp một số bài viết liên quan:

Từ khóa: Mẫu số 05, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, Mẫu số 05 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính,

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu số 04 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn bằng hình thức phạt tiền

Mẫu số 04 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn bằng hình thức phạt tiền

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo