Home » Tin tức » Mẫu phụ lục tờ khai thuế vãng lai ngoại tỉnh theo thông tư 156

Mẫu phụ lục tờ khai thuế vãng lai ngoại tỉnh theo thông tư 156

Theo thông tư 156, đối với các hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh, người nộp thuế phải kê khai số thuế GTGT đã nộp ở ngoại tỉnh. Đại lý thuế Công Minh chia sẻ mẫu tờ khai thuế vãng lai ngoại tỉnh để phục vụ chơ việc khai thuế

Tải Mẫu phụ lục tờ khai thuế vãng lai ngoại tỉnh

PHỤ LỤC

BẢNG KÊ SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐÃ NỘP

CỦA DOANH THU KINH DOANH XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT, BÁN HÀNG

BẤT ĐỘNG SẢN NGOẠI TỈNH

(Kèm theo tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng …… năm………hoặc quý…..năm…….

 [02] Tên người nộp thuế:…………………………………………………………………………….

[03] Mã số thuế:

[04] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………………………………   

[05] Mã số thuế:

                                                                                 Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT Số chứng từ nộp tiền thuế Ngày nộp thuế Nơi nộp tiền thuế (Kho bạc Nhà nước) Cơ quan thuế quản lý hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh Số tiền thuế đã nộp
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
           
           
           
           
           
           
Tổng cộng:  

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:…….

…., ngày …….tháng …….năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 

Tiếp theo

Tuyển dụng – Nhân viên phòng Dịch vụ Kế toán – VP The Light – Lần 02

Đại lý thuế Công Minh do nhu cầu mở Văn Phòng mới Tuyển dụng ĐỢT 2 …