Home » Bài đăng » Mẫu DK03 Danh sách kê khai người chưa tham gia BHYT

Mẫu DK03 Danh sách kê khai người chưa tham gia BHYT

Mẫu DK03 Danh sách kê khai người chưa tham gia BHYT là mẫu cho các Ủy ban nhân dân các xã kê khai những người trong các hộ gia đình chưa tham gia BHYT khi hộ gia đình nộp mẫu DK01 cho UBND. Ủy ban nhân dân xã sẽ nộp mẫu DK 02 danh sách kê khai người chưa tham gia BHYT ban hành kèm theo Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 cho cơ quan bảo hiểm xã hội để cơ quan bảo hiểm theo dõi, kiểm tra.

 

Ủy ban nhân dân xã phải thống kê số người chưa tham gia BHYT theo từng thôn, bản, tổ dân phố. Vào ngày cuối cùng của tháng nếu có phát sinh tăng giảm người chưa tham gia bảo hiểm y tế thì UBND phải lập mẫu DK03 danh sách kê khai người chưa tham gia BHYT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn biểu Mẫu DK03 Danh sách kê khai người chưa tham gia BHYT

mau-dk03-danh-sach-ke-khai-nguoi-chua-tham-gia-bhyt
Mẫu DK03 Danh sách kê khai người chưa tham gia BHYT

Tải Mẫu DK03 Danh sách kê khai người chưa tham gia BHYT tại đây

 

Tiếp theo

TUYỂN DỤNG – Nhân viên Đại lý thuế – [The Light – Tố Hữu] – 2020

Đại lý thuế Công Minh tuyển dụng năm 2020  – Chuyên viên Phòng Dịch vụ …

0989.258.233