Phân cấp thu BHXH, cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 14/07/2024 6 phút đọc

Mỗi đơn vị Bảo hiểm xã hội thuộc các đơn vị Tỉnh, huyện sẽ được phân cấp thu BHXH, cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT cho từng địa điểm, và từng đơn vị khác nhau. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ cách phân cấp quản lý thu BHXH, cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT theo quyết định 959/QĐ-BHXH như sau:

 thu BHXH, cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT

Phân cấp thu BHXH, cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT

Thu BHXH, BHYT, BHTN

BHXH huyện:

 • Thu tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị đóng trụ sở trên địa bàn huyện theo phân 'Cấp của BHXH tỉnh,
 • Giải quyết các trường hơp truy thu, hoàn trả BHXH, BHYT, BHTN; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đơn vị, người tham gia BHXH, BHYT, BHTN dò BHXH huyện trực tiếp thu.
 • Thu BHXH tự nguyện; thu BHYT đối với hộ gia đình, người tham gia BHYT cư trú trên địa bàn huyện.
 • Thu tiền hỗ trợ mức đóng BHYT, BHXH tự nguyện của ngân sách theo phân cấp quản lý ngân sách.
 • Ghi thu tiền đóng BHYT của đối tượng do quỹ BHXH, quỹ BHTN đảm bảo theo phân cấp của BHXH tỉnh.

BHXH tỉnh:

 • Thu BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị chưa phân cấp cho BHXH huyện.
 • Giải quyết các trường hợp truy thu, hoàn trả BHXH, BHYT, BHTN; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đơn vị, người tham gia BHXH, BHYT, BHTN do BHXH tỉnh trực tiếp thu.
 • Thu BHYT của đối tượng do ngân sách tỉnh đóng; ghi thu tiền đóng BHYT do quỹ BHXH, quỹ BHTN đảm bảo.
 • Thu tiền hỗ, trợ mức đóng BHYT, hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện của ngân sẩchẬp'

BHXH Việt Nam:

 • Thu tiền của ngân sách Trung ương đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT, BHXH tự nguyện, tiền hỗ trợ quỹ BHTN.
 • Thu tiền của ngân sách Trung ương đóng BHXH cho người có thời gian công tác trước năm 1995.

Cấp, ghi và xác nhận trên sổ BHXH

BHXH huyện:

 • Cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, xác nhận, chốt sổ BHXH và ghi thời gian đóng BHTN đã được hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người tham gia BHXH tại đơn vị do BHXH huyện trực tiếp thu, người đã hưởng BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, BHTN.
 • Chuyển BHXH tỉnh: Hồ sơ đề nghị cộng nối thời gian không phải đóng BHXH; điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thời gian trước ngày 01/01/1995.

BHXH tỉnh:

 • Cấp mợi, cấp lại, điều chỉnh, xác nhận, chốt sổ BHXH cho người tham gỉa BHXH tại đơn vị do BHXH tỉnh trực tiếp thu, người đã hưởng BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, BHTN.
 • Thẩm định hồ sơ đề nghị cộng nối thời gian không phải đóng BHXH; điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thời gian trước ngày 01/01/1995.

Cấp thẻ BHYT

BHXH huyện:

 • Cấp mới, cấp lại, đổi thẻ BHYT cho người tham gia BHYT do BHXH huyện thu, các trường hợp BHXH tỉnh ủy quyền cho BHXH huyện cấp thẻ BHYT; cấp lại, đổi thẻ BHYT các trường họp đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tại huyện.

BHXH tỉnh:

 • Cấp mới, cấp lại, đổi thẻ BHYT cho người tham gia BHYT tại các đơn vị do BHXH tỉnh trực tiếp thu và người hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tỉnh.
Mời các bạn xem chi tiết thêm  
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hướng dẫn lập mẫu TK1-TS theo Quyết định 959/QĐ-BHXH

Hướng dẫn lập mẫu TK1-TS theo Quyết định 959/QĐ-BHXH

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo