Home » Bài đăng » Mẫu 04/BB mẫu biên bản chứng nhận theo Thông tư 166

Mẫu 04/BB mẫu biên bản chứng nhận theo Thông tư 166

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung Mẫu 04/BB mẫu biên bản chứng nhận ban hành theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính.

Mẫu 04/BB mẫu biên bản chứng nhận theo Thông tư 166
Mẫu 04/BB mẫu biên bản chứng nhận theo Thông tư 166

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Hôm nay, hồi ……giờ …. ngày …. tháng ….. năm ………..Tại………………..

Chúng tôi gồm:

1. Ông (bà):………………………Chức vụ: ……………………….Đơn vị …………………..
2. Ông (bà):………………………Chức vụ: ……………………….Đơn vị……………………

Với sự chứng kiến của:

a) Ông (bà) ………………. Năm sinh …………………………Quốc tịch:………………….
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………..
Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ………………………………………………………………
Giấy CMND hoặc hộ chiếu số: …………….. ngày cấp …………….. nơi cấp ………..

b) Ông (bà) ………………………. Năm sinh …………………………Quốc tịch:…………
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………..
Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ………………………………………………………………
Giấy CMND hoặc hộ chiếu số: ……………. ngày cấp …………….. nơi cấp ………..

Chứng nhận rằng:[2]………………………………………………………………………..

Biên bản kết thúc vào hồi …….. giờ ……… ngày …. tháng ……. năm ………..

Biên bản được lập thành ……….. bản; mỗi bản gồm …………. trang; có nội dung và giá trị như nhau; đã giao cho ……………………………… 01 bản. Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có):[3]………………………………………………………..

 

Các bạn có thể tải về Biên bản chứng nhận tại đây

Từ khóa: Mẫu 04/BB mẫu biên bản chứng nhận, Mẫu 04/BB, Biên bản chứng nhận,

 

Tiếp theo

Cách xử lý 20 tình huống Thuế TNDN

Cách xử lý 20 tình huống thường gặp về thuế TNDN

Có rất nhiều quy định và công văn trả lời của tổng cục thuế về …