Home » Bài đăng » Mẫu 04/BB mẫu biên bản chứng nhận theo Thông tư 166

Mẫu 04/BB mẫu biên bản chứng nhận theo Thông tư 166

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung Mẫu 04/BB mẫu biên bản chứng nhận ban hành theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính.

Mẫu 04/BB mẫu biên bản chứng nhận theo Thông tư 166
Mẫu 04/BB mẫu biên bản chứng nhận theo Thông tư 166
Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Hôm nay, hồi ……giờ …. ngày …. tháng ….. năm ………..Tại………………..
Chúng tôi gồm:
1. Ông (bà):………………………Chức vụ: ……………………….Đơn vị …………………..
2. Ông (bà):………………………Chức vụ: ……………………….Đơn vị……………………
Với sự chứng kiến của:
a) Ông (bà) ………………. Năm sinh …………………………Quốc tịch:………………….
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………..
Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ………………………………………………………………
Giấy CMND hoặc hộ chiếu số: …………….. ngày cấp …………….. nơi cấp ………..
b) Ông (bà) ………………………. Năm sinh …………………………Quốc tịch:…………
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………..
Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ………………………………………………………………
Giấy CMND hoặc hộ chiếu số: ……………. ngày cấp …………….. nơi cấp ………..
Chứng nhận rằng:[2]………………………………………………………………………..
Biên bản kết thúc vào hồi …….. giờ ……… ngày …. tháng ……. năm ………..
Biên bản được lập thành ……….. bản; mỗi bản gồm …………. trang; có nội dung và giá trị như nhau; đã giao cho ……………………………… 01 bản. Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.
Ý kiến bổ sung khác (nếu có):[3]………………………………………………………..
 
Các bạn có thể tải về Biên bản chứng nhận tại đây
Từ khóa: Mẫu 04/BB mẫu biên bản chứng nhận, Mẫu 04/BB, Biên bản chứng nhận,
 

Tiếp theo

Tuyển dụng – Nhân viên phòng Dịch vụ Kế toán – VP The Light – Lần 02

Đại lý thuế Công Minh do nhu cầu mở Văn Phòng mới Tuyển dụng ĐỢT 2 …