Biên bản giải trình theo Thông tư 166 năm 2013

haivtca Tác giả haivtca 15/07/2024 6 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung Biên bản giải trình, áp dụng với trường hợp giải trình trực tiếp ban hành theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính.

Biên bản giải trình theo Thông tư 166 năm 2013
Biên bản giải trình theo Thông tư 166 năm 2013

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;

Căn cứ Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí và hoá đơn [2];

Căn cứ Thông tư số .../2013/TT-BTC ngày.... tháng .... năm 2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số …/BB-VPHC do………………lập hồi … giờ … ngày ..… tháng …năm…...tại…………;

Căn cứ văn bản yêu cầu được giải trình trực tiếp ngày…. tháng… năm…. của Ông (Bà)/Tổ chức: (ghi rõ)………………....…………………..................;

Căn cứ văn bản ủy quyền cho người đại diện hợp pháp về việc tham gia phiên giải trình ......................................................................................(nếu có);

Căn cứ Thông báo số………..ngày….tháng….năm…...của…………….. về việc tổ chức phiên giải trình trực tiếp,

Hôm nay, hồi .......giờ ..... ngày ......... tháng ..... năm .....tại ………...……

Chúng tôi gồm:

A. Người tổ chức phiên giải trình:

1. Ông (bà):...........................Chức vụ: ..................... Đơn vị: ...........................

2. Ông (bà):...........................Chức vụ: ......................Đơn vị:............................

B. Bên giải trình:

Ông (bà)/Tổ chức:[3] ...........................................................................................

Năm sinh …………...Quốc tịch: …............…….......(đối với cá nhân vi phạm)

Địa chỉ: ……………............................................................................................

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: …………........…............................................

Mã số thuế (nếu có):.............................................................................................

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số:...................;

Cấp ngày...................................Nơi cấp:.............................................................;

Nội dung phiên họp giải trình như sau:

1. Ý kiến của người có thẩm quyền xử phạt:

  • Về căn cứ pháp lý:............................................................................................. Về các tình tiết, chứng cứ liên quan đến hành vi vi phạm:................................ Về hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả dự kiến áp dụng đối với hành vi vi phạm:...................................................................................................

2. Ý kiến của cá nhân/tổ chức vi phạm, người đại diện hợp pháp....................... ..............................................................................................................................

Phiên giải trình kết thúc vào hồi ...... giờ ......... ngày .... tháng ..... năm .....

Biên bản gồm ….. trang, được lập thành ...... bản có nội dung và có giá trị như nhau; đã được đọc cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận là đúng, cùng ký tên dưới đây; lưu trong hồ sơ và đã giao cho bên giải trình 01 bản./.

Các bạn có thể tải về Biên bản giải trình theo tại đây

Từ khóa: Biên bản giải trình theo thông tư 166, Mẫu 02/BB, Mẫu 02/BB Biên bản giải trình,

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Biên bản vi phạm hành chính về thuế theo Thông tư 166

Biên bản vi phạm hành chính về thuế theo Thông tư 166

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo