Lập kế hoạch thu bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 09/09/2015 5 phút đọc

Đối với các cơ quan Bảo hiểm các cấp thực hiện quá trình thu bảo hiểm xã hội hàng năm thì đều phải thực hiện xây dựng kế hoạch thu của đơn vị trước. Khi đó các cơ quan bảo hiểm thực hiện lập kế hoạch như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Lập kế hoạch thu bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm theo quyết định 959/QĐ-BHXH

Hướng dẫn Lập kế hoạch thu bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm

1. BHXH huyệnlap-ke-hoach-thu-bao-hiem-xa-hoi-cua-co-quan-bao-hiem

1.1 Xây dựng, điều chỉnh kế hoạch thu:
  • Căn cứ tình hình thực hiện năm trước, 6 tháng đầu năm và khả năng phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn, rà soát và lập 02 bản kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN (Mầu K01-TS) gửi 01 bản đến BHXH tỉnh theo quy định.
  • Lập 02 bản kế hoạch ngân sách địa phương đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT, 01 bản gửi cơ quan tài chính cùng cấp theo phân cấp ngân sách địa phương để tổng hợp trình UBND huyện quyết định, 01 bản gửi BHXH tỉnh để tổng hợp toàn tỉnh.
1.2 Xây dựng, điều chỉnh kinh phí hỗ trợ thu, hoa hồng đại lý: trên cơ sở dự kiến kế hoạch, kế hoạch điều chỉnh để xây dựng điều chỉnh kinh phí hỗ trợ thu, hoa hồng đại lý gửi BHXH tỉnh theo quy định. 1.3 Thời gian: theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

2. BHXH tỉnh

2.1 Xây dựng, điều chỉnh kế hoạch thu:
  • Lập 02 bản kế hoạch, 02 bản lcế hoạch điều chỉnh thu BHXH, BHYT, BHTN (Mau K01-TS) và kinh phí hỗ trợ công tác thu đối với đơn y Ị do tỉnh trực tiếp thu.
  • Tổng hợp toàn tỉnh, lập 02 bản kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN (Mau KO i -TS), gửi BHXH Việt Nam.
  • Lập 02: bản kế hoạch ngân sách địa phương đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT, gửi Sở Tài chính để tổng họp trình UBND tỉnh quyết định.
2.2 Giao kế hoạch thu: Trên cơ sở kế hoạch thu, phân bổ kinh phí hỗ trợ công tác thu, hoa hồng đại lý được BHXH Việt Nam giao, tiến hành phân bổ kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN; kế hoạch kinh phí hỗ trợ công tác thu, hoa hồng đại lý cho BHXH tỉnh và BHXH huyện. 2.3 Thời gian: theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam. 3. BHXH Việt Nam: Tổng hợp, xây dựng và điều chỉnh kể hoạch, giao kế hoạch đảm bảo sát tình hình thực tế và khả năng thực hiện. Mời các bạn xem chi tiết thêm
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Quy trình thu bảo hiểm xã hội của Cơ quan BHXH

Quy trình thu bảo hiểm xã hội của Cơ quan BHXH

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo