Khoản chi mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện được tính vào chi phí

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 28/08/2015 8 phút đọc

Bảo hiểm hưu trí tự nguyện là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ do doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện nhằm cung cấp thu nhập bổ sung cho người được bảo hiểm khi hết tuổi lao động. Khi doanh nghiệp có khoản chi mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động thì doanh nghiệp được tính vào chi phí là bao nhiêu?

1.Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thông tư 96/2015/TT-BTC tại Điều 4 sửa đổi, bổ sung Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định như sau:

2.11. Phần chi vượt mức 01 triệu đồng/tháng/người để: Trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động.

Khoản trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, cho người lao động được tính vào chi phí được trừ ngoài việc không vượt mức quy định tại điểm này còn phải được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

Doanh nghiệp không được tính vào chi phí đối với các khoản chi cho chương trình tự nguyện nêu trên nếu doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về bảo hiểm bắt buộc cho người lao động (kể cả trường hợp nợ tiền bảo hiểm bắt buộc).”

Như vậy khoản chi mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện sẽ bị khống chế khi tính vào chi phí được trừ và các khoản chi đó phải thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:

- Khoản chi mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động không được vượt quá 1 triệu đồng.

- Phải được quy định mức hưởng và điều kiện được hưởng tại một trong các hổ sơ:

+ Hợp đồng lao động.

+ Thỏa ước lao động tập thể.

+ Quy chế tài chính của công ty.

+ Quy chế thưởng của công ty.

- Doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về bảo hiểm bắt buộc và không còn nợ bảo hiểm.

Ví dụ: Doanh nghiệp có mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho nhân viên với mức là 1,5 triệu đồng tháng thì doanh nghiệp không được tính vào chi phí được trừ phần vượt chi từ 1 triệu đồng trở lên.

Phần không được tính vào chi phí là: 1,5 – 1 = 0,5 triệu đồng.

2.Thuế thu nhập cá nhân.

Thông tư 92/2015/TT-BTC tại Điều 11, Khoản 3 Sửa đổi, bổ sung tiết đ.2 điểm đ khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC như sau:

“đ.2) Khoản tiền do người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm; mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện hoặc đóng góp Quỹ hưu trí tự nguyện cho người lao động.

Như vậy khoản chi mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện do người sử dụng lao động chi trả cho cá nhân thì được tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

Thông tư 92/2015/TT-BTC tại Điều 15 Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC như sau:

“b) Các khoản đóng vào Quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện

Mức đóng vào quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện được trừ ra khỏi thu nhập chịu thuế theo thực tế phát sinh nhưng tối đa không quá một (01) triệu đồng/tháng đối với người lao động tham gia các sản phẩm hưu trí tự nguyện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính bao gồm cả số tiền do người sử dụng lao động đóng cho người lao động và cả số tiền do người lao động tự đóng (nếu có), kể cả trường hợp tham gia nhiều quỹ. Căn cứ xác định thu nhập được trừ là bản chụp chứng từ nộp tiền (hoặc nộp phí) do quỹ hưu trí tự nguyện, doanh nghiệp bảo hiểm cấp.”

Khoản chi bảo hiểm hưu trí tự nguyện được trừ ra khỏi thu nhập chịu thuế nhưng tối đa không quá 1 triệu đồng/ tháng.

Ví dụ:

Người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động là 1,5 triệu đồng.

- Chi phí không được tính vào chi phí được trừ là: 1,5 - 1 = 0,5 triệu đồng/ tháng.

- Tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân là 1,5 triệu đồng/ tháng.

- Các khoản giảm trừ thu nhập chịu thuế là 1 triệu đồng/ tháng.

Mời các bạn xem thêm bài viết:

Tiền thuê nhà cho người lao động có là chi phí được trừ

Các khoản chi mua bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe cho người lao động có được tính vào chi phí được trừ không?

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Tiền thuê nhà cho người lao động có là chi phí được trừ

Tiền thuê nhà cho người lao động có là chi phí được trừ

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo