Tiền thuê nhà cho người lao động có là chi phí được trừ

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 20/08/2015 6 phút đọc

Doanh nghiệp thường có các khoản tiền thuê nhà để chi trả cho nhân viên để giữ chân trong quá trình lao động. Vậy trong quá tình tính thuế TNDN, khoản Tiền thuê nhà cho người lao động có là chi phí được trừ và đối với người lao động thì khoản tiền đó có được tính vào thu nhập không chịu thuế không? Đại lý thuế Công Minh chia sẻ:

Quy định về Tiền thuê nhà cho người lao động

Thông tư 96/2015/TT-BTC tại Điều 4 sửa đổi, bổ sung Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định như sau:

2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

…..

- Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với người lao động trong đó có ghi khoản chi về tiền nhà do doanh nghiệp trả cho người lao động, khoản chi trả này có tính chất tiền lương, tiền công và có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Như vậy:

Công ty trả thay tiền nhà cho người lao động mà khoản chi trả tiền nhà này thỏa mãn các điều kiện sau:

- Khoản trả thay tiền nhà phải được quy định rõ tại hợp đồng lao động của cá nhân đó.

- Có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

Thuế thu nhập cá nhân.

Thông tư 92/2015/TT-BTC tại Điều 11, Khoản 2 Sửa đổi, bổ sung tiết đ.1 điểm đ khoản 2 Điều 2, Thông tư 111/2013/TT-BTC như sau:

Khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập.”

Nếu doanh nghiệp có chi trả tiền nhà thay cho người lao động thì phần chi phí tiền nhà tính vào thu nhập chịu thuế không được vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh chưa bao gồm tiền nhà.

Ví dụ 1:

Doanh nghiệp A chi trả tiền lương cho người lao động là 10 triệu đồng/ tháng.

Tiền thuê nhà doanh nghiệp trả thay cho người lao động là 2 triệu đồng/ tháng.

15% chi phí tiền nhà là: 10 x 15% = 1,5 triệu đồng < 2 triệu đồng.

Vậy tiền nhà tính vào thu nhập chịu thuế là 1,5 triệu đồng. Phần tiền nhà vượt quá là 0,5 triệu đồng không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Ví dụ 2:

Doanh nghiệp A chi trả tiền lương net cho người lao động là 10,235 triệu đồng/ tháng. Ông A không có người phụ thuộc và không có bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm tự nguyện.

Tiền nhà doanh nghiệp trả thay cho ông A là 2 triệu đồng/ tháng.

Thu nhập quy đổi chưa bao gồm tiền nhà là 10,235 – 9 = 1,235 triệu đồng.

Thu nhập tính thuế chưa bao gồm tiền nhà là: 1/0.95 = 1,3 triệu đồng.

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân là: 1,3 + 9 = 10,3 triệu đồng.

15% chi phí tiền nhà là: 10,3 x 15% = 1,545 triệu đồng < 2 triệu đồng.

Tiền nhà tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động là 1,545 triệu đồng. Phần tiền nhà vượt quá là 0.455 triệu đồng không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Mời các bạn xem thêm bài viết

Cho thuê nhà trọ đóng thuế thu nhập cá nhân 2%

Hóa đơn và các loại thuế đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Lập bản cam kết số 02/CK-TNCN theo thông tư 92/2015

Lập bản cam kết số 02/CK-TNCN theo thông tư 92/2015

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo