Kê khai bổ sung quyết toán thuế cho doanh nghiệp giải thể

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 19/07/2024 4 phút đọc

Đối với các doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động đều phải thực hiện quyết toán thuế và nộp mẫu 05 cho cơ quan quản lý thuế. Vậy trong trường hợp xảy ra sai sót thì doanh nghiệp thực hiện kê khai bổ sung như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn kê khai bổ sung quyết toán thuế cho doanh nghiệp giải thể

Kê khai bổ sung quyết toán thuế cho doanh nghiệp giải thể

Quy định Kê khai bổ sung quyết toán thuế cho doanh nghiệp giải thể

Căn cứ điểm a khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng đẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của chính phủ quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế:

a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế…

Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế…”

Theo đó, đối với các doanh nghiệp khi thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt sẽ thực hiện nộp hồ sơ quyết toán thuế trong vòng 45 ngày từ ngày có quyết định

Trường hợp 1: Trong thời hạn 45 ngày, khi phát hiện sai sót thì doanh nghiệp tiến hành nộp bổ sung hồ sơ quyết toán thuế cho cơ quan thuế

Trường hợp 2: Sau thời hạn 45 ngày, nếu phát hiện sai sót thì liên hệ với các phòng kiểm tra thuế tại Cục thuế quản lý trực tiếp để được giải quyết

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hướng dẫn phát hành hóa đơn điện tử có mã xác thực

Hướng dẫn phát hành hóa đơn điện tử có mã xác thực

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo