Hoàn thuế GTGT nộp thừa cho doanh nghiệp

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 27/05/2016 6 phút đọc

Doanh nghiệp nộp thừa thuế GTGT vào ngân sách nhà nước thì sẽ được hoàn như thế nào? Đại lý thuế Công Minh hướng dẫn Hoàn thuế GTGT nộp thừa cho doanh nghiệp

Hoàn thuế GTGT nộp thừa cho doanh nghiệp

Hoàn thuế GTGT nộp thừa cho doanh nghiệp
Hoàn thuế GTGT nộp thừa cho doanh nghiệp

Theo hướng dẫn tại Công văn 2164/TCT-KK ngày 10/05/2016 về Hoàn thuế GTGT nộp thừa cho doanh nghiệp của Tổng cục thuế như sau:

Căn cứ các quy định tại:

- Điểm 6.3, mục I, phần B Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước:

“...Trường hợp hoàn trả các khoản thu thuộc năm ngân sách, nếu KBNN thực hiện hoàn trả trước khi kết thúc thời hạn chỉnh ỉỷ quyết toán NSNN năm đó, thì hạch toán giảm thu năm ngân sách, theo từng cấp ngân sách, đủng mục lục NSNN của cảc khoản đã thu; nếu hoàn trả sau thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách, thì hạch toán chỉ ngân sách năm sau của từng cấp ngân sách, theo sô tiên tương ứng với tỷ lệ phân chia khoản thu cho từng cấp ngân sách trước đó. - Điều 7 Thông tư số 150/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lập, quản lý và việc thực hiện hoàn thuế từ quỹ hoàn thuế GTGT: “...Trường hợp người nộp thuế được hoàn sổ thuế giá trị gia tăng nộp thừa theo quy định tại khoản 13 Điểu 1 Luật sửa đổi, bo sung một so điều của Luật Quản lỷ thuế thì thực hiện giảm thu ngân sách trung ương và ngân sách địa phương tương ứng với tỷ lệ phân chia nguồn thu cho từng cấp ngân sách trước đó theo quy định, không chi từ Quỹ hoàn thuế. ”

Căn cứ các quy định nêu trên và nội dung công văn số 4216/CT-THNVDT của Cục Thuế tỉnh Nam Định, trường họp Công ty cổ phần tập đoàn Xuân Trường (trụ sở chính tại tỉnh Nam Định) có phát sinh các công trình xây dựng cơ bản tại các huyện, thành phố trong tỉnh, khi thanh toán vốn xây dựng cơ bản cho Công ty, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện khấu trừ nộp vào Ngân sách Nhà nước các huyện, thành phố nơi có công trình xây dựng theo tỷ lệ 2% theo quy định, nay Công ty phát sinh số thuế GTGT nộp thừa thuộc trường hợp hoàn thuế GTGT nộp thừa thì khi giải quyết hoàn thuế cho Công ty, nguồn chi hoàn thuế được lấy từ nguồn ngân sách các huyện, thành phố nơi được hưởng nguồn thu theo tỷ lệ phân chia khoản thuế GTGT cho từng cấp ngân sách đã hưởng số thuế GTGT đó. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Nam Định phối họp với Kho bạc Nhà nước tỉnh Nam Định thực hiện thủ tục hoàn trả tiền thuế nộp thừa cho người nộp thuế và hạch toán khoản hoàn trả theo quy định.

Mời các bạn xem thêm bài viết

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Khấu trừ thuế Giá trị Gia Tăng cho hóa đơn bị mất

Khấu trừ thuế Giá trị Gia Tăng cho hóa đơn bị mất

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo