Điều kiện hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 27/05/2016 7 phút đọc

Trong trường hợp doanh nghiệp liên tục được khấu trừ thuế GTGT theo các kì thì có được hoàn thuế không? Điều kiện hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp là gì? Đại lý thuế Công Minh hướng dẫn như sau:

Điều kiện hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp

Tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

Điều kiện hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp
Điều kiện hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nêu có sô thuê GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong thảng (đối với trường hợp kê khai theo thảng) hoặc trong quỷ (đổi với trường hợp kê khai theo quỷ) thì được khâu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đâu tiên hoặc sau ít nhất bổn quỷ tính từ quý đầu tiên phát sinh sổ thuê GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết mà vẫn còn so thuế GTGT đâu vào chưa được khâu trừ hết thì cơ sở kỉnh doanh được hoàn thuế

Tại Điều 49 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Điều 49. Hồ sơ hoàn thuế giả trị gia tăng đổi với trường hợp có sổ thuế đâu vào chưa được khâu trừ hết theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, hoặc đôi với trường hợp đang trong giai đoạn đẩu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đâu ra, hoặc bù trừ sô thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh; trường hợp xuât khẩu là: Giấy để nghị hoàn trả khoản thu Ngân sách nhà nước theo mâu sổ 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này

Tại Khoản 1 Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“ỉ. Tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế

Đổi với hồ sơ hoàn thuế của tổ chức, cá nhân là người nộp thuế và có mã sô thuê thì được nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp của tố chức, cá nhân đó.

Đổi với hồ sơ hoàn thuế của tổ chức, cả nhân không phải là người nộp thuê thì nộp tại Cục Thuê quản lỷ địa bàn nơi tố chức có trụ sở điểu hành, nơi cá nhân có địa chỉ thường trú.

Đổi với hồ sơ hoàn thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và cá nhân trực tiếp nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì được nộp tại nơi nộp hô sơ quvết toán thuế. .

Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức quản lý thuế tiếp nhận và đóng dấu tiêp nhận hô sơ, ghi thời gian nhận hô sơ, ghi nhận các tài liệu trong hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được gửi qua đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng dấu ghi ngày nhận hô sơ và ghi vào sô văn thư của cơ quan thuế. Trường hợp hồ sơ hoàn thuế được nộp thông qua giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiếm tra, chấp nhận hô sơ hoàn thuế do cơ quan thuê thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

ã) Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kế từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho người nộp thuế đế hoàn chỉnh hồ sơ”.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Doanh nghiệp có số thuế giá trị gia tăng đầu vào lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết mà vẫn còn số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết thì được hoàn thuế theo Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng, Cơ quan thuế tiếp nhận và giải quyết hồ hoàn thuế theo hướng dẫn tại Điều 49, Khoản 1 Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Mời các bạn xem thêm bài viết

 

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Nộp thuế GTGT cho hoạt động chuyển nhượng BDS ngoại tỉnh

Nộp thuế GTGT cho hoạt động chuyển nhượng BDS ngoại tỉnh

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo