Xử lý hàng biếu tặng cho khách hàng

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 27/05/2016 6 phút đọc

Việc Doanh nghiệp sử dụng hàng hóa làm công cụ để khuyến khích việc bán hàng. Tuy nhiên, các hàng hóa biếu tặng cho khách hàng không mang lại doanh thu trực tiếp cho doanh nghiệp thì xuất hóa đơn cũng như hạch toán thuế như thế nào? Đại lý thuế Công Minh hướng dẫn cụ thể như sau

Xử lý hàng biếu tặng cho khách hàng cach-hach-toan-hang-bieu-tang

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giá tính thuế GTGT thì:

“3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này”;

Theo quy định tại Khoản 9 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngàỵ 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 thì: ’

“9. Sửa đổi, bổ sung điểm 2.4 Phụ lục 4 như sau:

“2.4. Sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyển mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT.

Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đon bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng”;

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 5 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về khấu trừ thuế GTGT thì:

“1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hoá chịu thuế GTGT bị tôn

thất...”;

“5. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá (kể cả hàng hoá mua ngoài hoặc hàng hoá do doanh nghiệp tự sản xuât) mà doanh nghiệp sử dụng đê cho, biêu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuât kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ”.

Trường hợp Công ty cổ phần phân bón và hoá chất Dầu khí miền Bắc có mua hàng hoá (áo sơ mi, tranh thêu, rượu nhập khâu...) làm quà tặng cho khách hàng thì khi tặng quà, Công ty phải xuât hoá đon và tính nộp thuê GTGT cho hàng hoá tặng khách hàng theo hướng dân tại khoản 9 Điêu 3 Thông tư sô 26/2015/TT-BTC và khoản 3 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC7 Thuế GTGT đầu vào cho hàng hoá dùng để tặng được khấu trừ nếu đáp ứng điều kiện về khấu trừ thuế theo quy định.

Mời các bạn xem thêm bài viết

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Xử phạt mất hóa đơn liên 3 là bao nhiêu?

Xử phạt mất hóa đơn liên 3 là bao nhiêu?

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo