Hạn nộp tờ khai quyết toán thuế năm 2015

haivtca Tác giả haivtca 18/07/2024 6 phút đọc

Hạn nộp tờ khai quyết toán thuế năm 2015 là khi nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn về hạn nộp các tờ khai quyết toán thuế TNDN và tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2015?

Thông tư 156/2013/TT-BTC tại Điều 10, Khoản 3 quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế như sau:

Hạn nộp tờ khai quyết toán thuế năm 2015
Hạn nộp tờ khai quyết toán thuế năm 2015

“đ) Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.”

Theo quy định trên thì thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm 2015 chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ khi kết thúc năm dương lịch tức là ngày 31/03/2016.

Doanh nghiệp cần nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2015 gồm có:

- Tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN ( mẫu biểu theo Thông tư 156/2013/TT-BTC) - Báo cáo tài chính: + Đối với doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC thì nộp báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và bản Thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC trên đó Thuyết minh chi tiết những khoản công nợ của khách hàng và người bán cùng với sự thay đổi số dư đầu kỳ của năm trước và năm nay. + Đối với doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ thì nộp báo cáo tài chính và thuyết minh báo cáo tài chính theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC.

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN doanh nghiệp cần nộp:

+ 05/QTT-TNCN Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC. + Phụ lục bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN dùng kê khai cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu luỹ tiến từng phần ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC. + Phụ lục bảng kê 05-2/BK-QTT-TNCN dùng kê khai chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất từng phần ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC. + Phụ lục bảng kê 05-3/BK-QTT-TNCN dùng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC.

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp không phát sinh trả thu nhập trong năm và doanh nghiệp giải thể chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập và không phát sinh khấu trừ thuế trong năm và đã nộp mẫu 25/DS-TNCN ban hành theo Thông tư 151/2014/TT-BTC thì không phải quyết toán thuế TNCN. Chú ý: Hạn nộp tờ khai quyết toán thuế năm 2015 là ngày 31/03/2014 thì hạn nộp tiền thuế TNDN, thuế TNCN nếu có phát sinh cũng là ngày 31/03/2014

Từ khóa: hạn nộp tờ khai quyết toán thuế tncn, hạn nộp tờ khai quyết toán thuế tndn, hạn nộp tờ khai quyết toán thuế tncn năm 2015, hạn nộp tờ khai quyết toán thuế tndn năm 2015

Bài viết liên quan:

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Trường hợp cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động

Trường hợp cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo