Home » Tư vấn & Hỏi đáp » Các câu hỏi thường gặp » Hạch toán thuế TNDN tạm tính

Hạch toán thuế TNDN tạm tính

Theo  Thông Tư 151 /2014/TT-BTC

Điều17. Bổ sung Điều 12a, Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

Điều12a.Tạm nộp thuế thu nhập doanhnghiệp theo quý và quyết toán thuế năm

Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thựchiện tạm nộp số thuế TNDN của quý chậm nhất vào ngày thứ bamươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp không phải nộp tờ khai TNDN tạm tính hàng quý.

Căncứ vào quy định trên Doanh Nghiệp không phải làm tờ khai thuế TNDN Tạm Tính màtự xác định số thuế TNDN phải nộp

Hạch toán Thuế TNDN Tạm Tính

1. Hàng quý, Căn cứ vào số thuế TNDN Tự Xác Định

Nợ TK 8211 – Chi phíthuế thu nhập doanh nghiệp.

     CóTK 3334 – Thuế TNDN.

Khi mang tiền đi nộp thuế thu nhậpdoanh nghiệp vào NSNN

Nợ TK 3334 – Thuế TNDN

     Cócác TK 111, 112,

2. Cuối năm tài chính,khi làm tờ khai quyết toán thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (TNDN)

– Nếu số thuế TNDN thực tế phải nộp trong năm lớn hơn số thuế thu nhập doanhnghiệp tạm tính ở các quý, kế toán bổ sung hạch toán thuế TNDN hiện hành còn phải nộp, ghi:

Nợ TK 8211 – Chi phí thuế TNDN.

     CóTK 3334 – Thuế TNDN.

Khi mang tiền đi  nộp thuế TNDN vào NSNN

Nợ TK 3334 – Thuế TNDN

     Cócác TK 111, 112

– Nếu số thuế TNDN thực tế phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế TNDN tạm tính thì kế toán hạch toán giảm chi phí thuế TNDN như sau

Nợ TK 3334 – Thuế TNDN

     CóTK 8211 – Chi phí thuế TNDN hiện hành

3 Cuối kỳ kế toán, kếtchuyển chi phí thuế thu nhập hiện hành

+ Nếu TK 8211 có số phátsinh Nợ lớn hơn số phát sinh thì số chênh lệch

Nợ TK 911 – Xác định kếtquả kinh doanh

     CóTK 8211 – Chi phí thuế TNDN hiện hành

+ Nếu TK 8211 có số phátsinh Nợ nhỏ hơn số phát sinh thì số chênh lệch

Nợ TK 8211 – Chi phí thuế TNDN hiện hành

     CóTK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Trường hợp phát hiện saisót của các năm trước liên quan đến thuế TNDN phải nộp của các năm trước, doanh nghiệp được hạch toán tăng (giảm) số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành của năm phát hiện sai sót

-Trường hợp thuế thunhập doanh nghiệp hiện hành của các năm trước phải nộp bổ sung do phát hiện saisót của các năm trước được ghi tăng chi phí thuế thu nhập doanhnghiệp hiện hành của năm hiện tại

Nợ TK 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

     CóTK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Mang tiền đi  nộp tiền

Nợ TK 3334 – Thuế thunhập doanh nghiệp

     Cócác TK 111, 112

– Trường hợp số thuế thunhập doanh nghiệp phải nộp  ghi giảm do phát hiện sai sót  của các năm trước được ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hànhtrong năm hiện tại

Nợ TK 3334 – Thuế TNDN

     CóTK 8211 – Chi phí thuế TNDNhiện hành.

Tiếp theo

Thanh toán Công tác phí cho người lao động trên 20 triệu

Việc thanh toán công tác phí là một việc khá thường xuyên đối với doanh …