Công văn 4507/TCT-DNL của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 30/10/2015 6 phút đọc

Ngày 30 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4507/TCT-DNL trả lời Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề phát hóa đơn GTGT cho chi phí riêng của các bên tham gia hợp đồng. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4503/TCT-DNL

Nội dung Công văn 4507/TCT-DNL

Kinh gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 8604/CT-TTHT ngày 24/9/2015 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc về xuất hóa đơn GTGT cho chi phí riêng của các bên tham gia hợp đồng dầu khí lô 15-1. về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2 và Khoản 4 Điều 14 Thông tư số 32/2009/TT-BTC ngàỵ 19/2/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện qui định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí quy định:

“2. Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

Người nộp thuế được trừ vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN (trừ các khoản chi nêu tại khoản 3 dưới đây) nêu đáp ứng đủ các điêu kiện sau:

  • Khoản chi phí thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dâu thô, khí thiên nhiên nhưng không vượt quá sô chi phí được xác định bằng doanh thu bán dầu thô, khí thiên nhiên nhân (x) tỷ lệ chi phí thu hồi thoả thuận tại hợp đồng dầu khí. Trường hợp tại hợp đồng dầu khí không có thỏa thuận về tỷ lệ thu hồi chi phí thì tỷ lệ chi phí thu hồi để làm căn cứ xác định chi phí được trừ là 35%.
  • Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo qui định của pháp luật.
Trường họp theo thỏa thuận tại hợp đồng dầu khí, từng nhà thầu trực tiêp chi trả chi phí mua hàng hoá, dịch vụ liên quan đên hoạt động tìm kiêm thăm dò và khai thác dầu khí, bán dầu thô, khí thiên nhiên thì chi phí này sẽ chuyển cho người nộp thuế để tính là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bằng cách từng nhà thầu sẽ xuât hoá đơn GTGT gôm giá trị chi phí và thuế GTGT (nếu có).”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường họp Công ty Liên doanh điều hành Cửu Long (Cửu Long JOC) điều hành Họp đồng dầu khí lô 15-1 chịu trách nhiệm thực hiện khai và nộp thuế TNDN đối với hoạt động khai thác dầu khí Lô 15.1, có phát sinh các khoản chi phí đại lý, tiếp thị bán hàng và chi phí giám định dầu thô phục vụ cho hoạt động bán dầu khí Lô 15.1, mà khoản chi này có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật thì được xác định là khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuê TNDN.

Trường hợp từng nhà thầu trực tiếp chi trả chi phí đại lý, tiếp thị bán hàng và chi phí giám định dầu thô phục vụ cho hoạt động bán dâu khí thì chi phí này sẽ chuyển cho Cửu Long JOC để tính là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bằng cách từng nhà thầu sẽ xuất hoá đơn GTGT gồm giá trị chi phí và thuế GTGT.

Đối với đề xuất của đơn vị và Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về việc cho phép nhà thầu lập bảng kê kèm theo các hóa đơn chứng từ họp pháp chuyển cho người nộp thuế để được tính là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuê TNDN, Tổng cục Thuế sẽ nghiên cứu tiếp thu khi sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2009/TT-BTC.

Tải Công văn 4507/TCT-DNL

Công văn 4507/TCT-DNL tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4503/TCT-DNL của tổng cục thuế

Công văn 4503/TCT-DNL của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo