Công văn 4503/TCT-DNL của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 30/10/2015 5 phút đọc

Ngày 30 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4503/TCT-DNL trả lời Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh về vấn đề vướng mắc về hóa đơn đối với tiền lãi vay. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4503/TCT-DNL

Nội dung Công văn 4503/TCT-DNL

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1864/CT-Ktral ngày 31/8/2015 của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh về việc hóa đơn đối với lãi tiền vay. về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 4 Điều 3 Chương I Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng quy định đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng: a) Dịch vụ cấp tín dụng gồm các hình thức: cho vay; chiết khấu công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có giá khác; bảo lãnh; cho thuê tài chính và các hình thức cấp tín dụng khác theo quy định của pháp luật do các tổ chức tài chính, tín dụng tại Việt Nam cung ứng.”

Tại điểm 2.1 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010; Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định: “2.1. Tố chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng được miễn thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ...”.

Tại Điều 6, Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi thành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ họp pháp theo quy định của pháp luật.”.

Căn cứ các quy định nêu trên, chi phí lãi vay trả cho các khoản vay mà pháp luật không cấm của tổ chức, cá nhân phải có hóa đơn, chứng từ theo quy định thì được xác định là chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tải Công văn 4503/TCT-DNL

Công văn 4503/TCT-DNL tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4498/TCT-QLN của tổng cục thuế

Công văn 4498/TCT-QLN của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo