Công văn 4498/TCT-QLN của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 29/10/2015 5 phút đọc

Ngày 29 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4498/TCT-QLN trả lời Cục Thuế tỉnh Long An về vấn đề vướng mắc về không tính tiền chậm nộp. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4498/TCT-QLN

Nội dung Công văn 4498/TCT-QLN

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 5466/CT-QLCCN ngày 12/10/2015 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về việc trả lời không tính tiền chậm nộp đối với Công ty cổ phần đô thị Ninh Hòa.về việc này,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 10 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 quy định:

Điều 34a. Không tính tiền chậm nộp

“1. Người nộp thuế cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán bằng nguôn vôn ngân sách nhà nước nhưng chưa được đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước thanh toán (sau đây gọi chung là người nộp thuế) nên không nộp thuế kịp thời dân đến nợ thuế thì không phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế.

Phạm vi sổ tiền thuế và thời gian không tính tiền chậm nộp tiền thuế đổi với trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán bằng nguôn vôn ngân sách nhà nước nhimg chưa được đơn vị sử dụng von ngân sách nhà nước thanh toán

Không tỉnh tiền chậm nộp đổi với sổ tiền thuế còn nợ, số tiền thuế nợ này không vượt quá sổ tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán cho người nộp thuế.

Trường hợp người nộp thuế nợ thuế của nhiều kỳ kê khai thuế thì tổng số thuế nợ của các kỳ kê khai không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán.

Thời gian không tính chậm nộp tiền thuế được tỉnh từ ngày người nộp thuế phải nộp thuế đến ngày đơn vị sử dụng vắn ngân sách nhà nước thanh toán cho người nộp thuế và không vượt quá thời gian ngân sách nhà nước chưa thanh toán cho người nộp thuế. ”

Căn cứ quy định trên, đối với số thuế còn nợ ngân sách nhà nước, nếu nhỏ hơn hoặc bằng số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán cho người nộp thuế thì thuộc trường họp không phải nộp tiền chậm nộp, không phân biệt số thuế còn nợ của việc cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hay không.

Tải Công văn 4498/TCT-QLN

Công văn 4498/TCT-QLN Tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công MinhAdmin
Bài viết trước Công văn 4493/TCT-QLN của tổng cục thuế

Công văn 4493/TCT-QLN của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Công văn 4503/TCT-DNL của tổng cục thuế

Công văn 4503/TCT-DNL của tổng cục thuế
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo