Công văn 4525/TCT-KK của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 02/11/2015 5 phút đọc

Ngày 02 tháng 11 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4525/TCT-KK trả lời Công ty CP dược Danapha về vấn đề vướng mắc về khấu trừ thuế GTGT . Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4525/TCT-KK

Nội dung Công văn 4525/TCT-KK

Kính gửi: Công ty CP dược Danapha

(Địa chỉ: 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, thành phố Đà Nằng)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 457/DNP ngày 27/7/2015 của Công ty CP dược Danapha về việc khấu trừ thuế GTGT đối với các hoá đơn không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng, về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

  • Tiết b điểm 1.3 khoản 1 Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC; Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC; Điểm a khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào;
  • Điểm c Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế;
  • Điều 12, 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn kê khai theo phương pháp khấu trừ và phương pháp tính trực tiêp trên GTGT.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Chi nhánh Công ty CP dược Danapha tại Thanh Hoá (Chi nhánh) là đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc Công ty CP dược Danapha (Công ty). Định kỳ, Công ty điều chuyển hàng hoá (dược phẩm) cho Chi nhánh để Chi nhánh bán theo giá niêm yết, nộp tiền mặt trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của Công ty theo quy định nội bộ (các quy định nội bộ này được Công ty ban hành dưới hình thức văn bản trước khi Chi nhánh thực hiện nộp tiền mặt) thì căn cứ thực tế hoạt động, Tổng cục Thuế giao Cục Thuế tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Cục Thuế TP. Đà Nang kiểm tra tình hình kê khai, nộp thuế tại Chi nhánh và Công ty. Nấu Công ty thực hiện đúng quy định về kê khai, nộp thuế và Chi nhánh thực hiện nộp tiền bán hàng vào tài khoản ngân hàng của Công ty (có các chứng từ nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng) theo đúng quy định nội bộ của Công ty thì Chi nhánh được kê khai, khấu trừ đối với các hoá đơn GTGT đầu vào mua hàng hoá từ Công ty mẹ không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Trường hợp Chi nhánh Công ty CP dược Danapha hoạt động kinh doanh tại địa bàn tỉnh Thanh Hoá nhưng không đáp ứng đủ điều kiện để kê khai theo phương pháp khấu trừ thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Thanh Hoá hướng dẫn đơn vị lựa chọn lại phương pháp kê khai phù hợp theo quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Tải Công văn 4525/TCT-KK

Công văn 4525/TCT-KK tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4524/TCT-HTQT của tổng cục thuế

Công văn 4524/TCT-HTQT của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo