Công văn 4493/TCT-QLN của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 29/10/2015 5 phút đọc

Ngày 29 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4493/TCT-QLN trả lời Cục Thuế tỉnh Long An về vấn đề vướng mắc về phân kỳ nộp tiền thuê đất. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4493/TCT-QLN

Nội dung Công văn 4493/TCT-QLN

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3806/UBND-KT ngày 02/10/2015 v/v kiên nghị phân kỳ nộp tiền thuê đất đối với một số doanh nghiệp do truy thu tiền thuê đât phát sinh giai đoạn 2006 - 2014. về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1.Về gia hạn nộp thuế

Điều 31 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dân thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định:

  • Điểm d, Khoản 1 quy định trường hợp được gia hạn nộp thuế: Không có khả năng nộp thuế đúng hạn do gặp khó khăn đặc biệt khác.
  • Điểm d, Khoản 3 quy định thủ tục, hồ sơ đối với trường họp nêu tại điểm d khoản:

+ Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế của người nộp thuế theo mẫu số 01/GHAN ban hành kèm theo Thông tư nậy;

+ Văn bản của cơ quan thuế quản lý trực tiếp gửi cơ quan thuế cấp trên, trong đó: xác nhận khó khăn đặc biệt và những nguyên nhân gây ra khó khăn đó mà người nộp thuế không có khả năng nộp đúng hạn số tiền thuế nợ theo đề nghị, giải trình của người nộp thuế tại văn bản đề nghị gia hạn;

+ Bản sao các văn bản về gia hạn, xoá nợ, miễn thuế, giảm thuế đối với người nộp thuế của cơ quan thuế ban hành trong thời gian 02 (hai) năm trước đó (nếu có);

+ Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của người nộp thuế khi thực hiện quyết định.

2.Về nộp dần tiền thuế nợ

Điều 32 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dân thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuê và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quỵ định vê nộp dân tiền thuế nợ tối đa không quá 12 (mười hai) tháng, kể từ ngày băt đâu của thời hạn cưỡng chê thi hành quyết định hành chính thuế nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.

Căn cứ quy định trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Long An báo cáo rõ và có ý kiến về 09 trường họp UBND tỉnh Long An đề nghị theo công văn số 3806/UBND-KT nêu trên gửi về Tổng cục Thuế trước ngày 30/10/2015.

Tải Công văn 4493/TCT-QLN

Công văn 4493/TCT-QLN Tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4484/TCT-CS của tổng cục thuế

Công văn 4484/TCT-CS của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo